YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Yargıtay; Ceza Genel Kurulu, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanlık, Hukuk ve Ceza Daireleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

Yargıtay'da Yargıtay Kanunundaki son düzenlemelere göre on iki hukuk, on iki ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur. 2016 yılı itibariyle Yargıtay'ın daire sayısı 24, üye sayısı ise 310'dur.

Yargıtay üyeleri, belirli nitelikleri haiz adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilirler. Yargıtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve savcılık mesleğinde en az on yedi yıl çalışmış olmak şarttır.

Yargıtay; Adliye Mahkemeleri olarak anılan yerel mahkemelerden verilen kararlardan temyizi kabil olanların temyiz edilmesi üzerine incelendiği en son makamdır. Yerel mahkemece verilen karar boşanma, velâyet, nafaka gibi aile hukukunu ilgilendiren bir karar olabileceği gibi işlenen bir suça ilişkin bir ceza veya tazminat kararı da olabilir. Yargıtay, yerel mahkeme kararını inceler, doğrudan onaylar, düzelterek onaylar yada bozulmasına karar verir.

Bozma üzerine yerel mahkemenin önceki kararda direnmesi halinde yerel mahkeme kararı bu kez Hukuk ya da Ceza Genel Kurulunda ele alınır. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının kararları kesindir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun en önemli görevi içtihatları birleştirmektir. Bu nedenle bu kurula "İçtihadı Birleştirme Kurulu" da denir.