TÜRK MEVZUATI :


ANAYASA :

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Yılı:1982)   WORD   PDF


KANUNLAR :

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu   WORD   PDF

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu   WORD   PDF

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu   WORD   PDF

492 Sayılı Harçlar Kanunu   WORD   PDF

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu   WORD   PDF

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   WORD   PDF

671 Sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun   WORD   PDF

854 Sayılı Deniz İş Kanunu   WORD   PDF

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu   WORD   PDF

1111 Sayılı Askerlik Kanunu   WORD   PDF

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu   WORD   PDF

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   WORD   PDF

1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun   WORD   PDF

1475 Sayılı İş Kanunu   WORD   PDF

1512 Sayılı Noterlik Kanunu   WORD   PDF

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu   WORD   PDF

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu   WORD   PDF

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun   WORD   PDF

2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun   WORD   PDF

2525 Sayılı Soyadı Kanunu   WORD   PDF

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu   WORD   PDF

2575 Sayılı Danıştay Kanunu   WORD   PDF

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu   WORD   PDF

2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun   WORD   PDF

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu   WORD   PDF

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu   WORD   PDF

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu   WORD   PDF

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu   WORD   PDF

2872 Sayılı Çevre Kanunu   WORD   PDF

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu   WORD   PDF

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu   WORD   PDF

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu   WORD   PDF

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu   WORD   PDF

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu   WORD   PDF

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun   WORD   PDF

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun   WORD   PDF

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun   WORD   PDF

3194 Sayılı İmar Kanunu   WORD   PDF

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu   WORD   PDF

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu   WORD   PDF

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun   WORD   PDF

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu   WORD   PDF

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu   WORD   PDF

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun   WORD   PDF

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun   WORD   PDF

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun   WORD   PDF

4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu   WORD   PDF

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu   WORD   PDF

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu   WORD   PDF

4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun   WORD   PDF

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu   WORD   PDF

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu   WORD   PDF

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun   WORD   PDF

4857 Sayılı İş Kanunu   WORD   PDF

4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun   WORD   PDF

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu   WORD   PDF

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu   WORD   PDF

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun   WORD   PDF

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu   WORD   PDF

5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun   WORD   PDF

5187 Sayılı Basın Kanunu   WORD   PDF

5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun   WORD   PDF

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu   WORD   PDF

5253 Sayılı Dernekler Kanunu   WORD   PDF

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu   WORD   PDF

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun   WORD   PDF

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu   WORD   PDF

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu   WORD   PDF

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu   WORD   PDF

5393 Sayılı Belediye Kanunu   WORD   PDF

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu   WORD   PDF

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu   WORD   PDF

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu   WORD   PDF

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu   WORD   PDF

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu   WORD   PDF

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu   WORD   PDF

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu   WORD   PDF

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun   WORD   PDF

5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu   WORD   PDF

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu   WORD   PDF

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu   WORD   PDF

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu   WORD   PDF

5941 Sayılı Çek Kanunu   WORD   PDF

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun   WORD   PDF

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu   WORD   PDF

6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu   WORD   PDF

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu   WORD   PDF

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu   WORD   PDF

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun   WORD   PDF

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu   WORD   PDF

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun   WORD   PDF

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun   WORD   PDF

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun   WORD   PDF

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu   WORD   PDF

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun   WORD   PDF

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun   WORD   PDF

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu   WORD   PDF

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu   WORD   PDF

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu   WORD   PDF

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu   WORD   PDF

6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu   WORD   PDF

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu   WORD   PDF

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun   WORD   PDF

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun   WORD   PDF

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   WORD   PDF

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu   WORD   PDF

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu   WORD   PDF

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu   WORD   PDF

7201 Sayılı Tebligat Kanunu   WORD   PDF


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER :

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


YÖNETMELİKLER :

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklâm Yasağı Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği


DİĞER :

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Avukatların Resmi Kılıkları Hakkında Yönerge

Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge


MÜLGA MEVZUAT :

334 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Yılı:1961)

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

818 Sayılı Borçlar Kanunu

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanunu

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu

2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu