TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU [*]

Kanun Numarası

Kanun Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

: 5403

: 3/7/2005

: 19/7/2005

: 25880


[*] TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU'nun 1 inci maddesinin İngilizce çevirisi için tıklayınız; "LAW ON SOIL PROTECTION AND LAND UTILIZATION"

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (Değişik: 30/4/2014-6537/1 md.)

Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 30/4/2014-6537/2 md.)

Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu,

c) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,

ç) Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını,

d) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

e) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri,

f) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

g) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

ğ) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri,

h) (Değişik: 30/4/2014-6537/3 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,

ı) (Değişik: 30/4/2014-6537/3 md.) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,

i) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmış arazileri,

j) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,

k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri,

l) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan plânlamalara yönelik arazi sınıflamasını,

m) Arazi kullanım plânlaması: Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullanım plânlarını,

n) Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri: Tarım alanlarında yörenin ekolojik, ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak toprakların sürekli üretkenliğini sağlayacak tarım tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel tarımsal arazi kullanım plân ve projelerini,

o) Toprak koruma projeleri: Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri,

ö) (Mülga: 19/4/2018-7139/41 md.)

p) (Mülga: 19/4/2018-7139/41 md.)

r) Arazi bozulması: Arazinin doğal veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe uğraması ile ekonomik ve ekolojik işlevlerinin azalması veya yok olmasını,

s) Toprak veri tabanı: Arazi ve toprak kaynaklarının nitelikleri ile birlikte belirlenerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

ş) (Mülga: 19/4/2018-7139/41 md.)

t) (Ek: 31/1/2007-5578/1 md.; Mülga: 19/4/2018-7139/41 md.)

u)(Ek: 30/4/2014-6537/3 md.) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Arazi Mülkiyet Hakkının Kullanımı ve Toprak Koruma Kurulu

Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası

Madde 4 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür.

Toprak Koruma Kurulu

Madde 5 - Her ilde, valinin başkanlığında, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri tarafından başkan yardımcılığı ve sekretarya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konularında ulusal ölçekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerinden üç kişi olmak üzere Kurul oluşturulur.Kurulun gündeminde bulunan araziler özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün proje alanı veya 22.11.1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilân edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsilcisi de Kurula dâhil edilir.

Kurulun kuruluşu, çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Kurulun görevleri

Madde 6 - Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak.

b) Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin uygulanması amacıyla takibini yapmak.

c) Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânları doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygulamaya konulmasının takibini yapmak.

ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek.

d) Kanunda yer alan konularla ilgili başvuruları almak ve ilgililere aktarmak.

e) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar

Madde 7 - Bakanlık, toprak koruma ve kullanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak arazi ve toprakla ilgili sınıflamaları ve haritaları yapar veya yaptırır.

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, etüt, analiz ve sınıflama ile ilgili standart oluşturulması, harita ve veri tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi [*]

Madde 8 - (Değişik: 31/1/2007-5578/2 md.)

Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir.

(Değişik fıkra: 30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

(Değişik fıkra: 30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir. (Ek cümle: 19/4/2018-7139/40 md.) Yatırım programında yer alan kamu yatırımı projeleri muhtevasında yapılan zorunlu ifraz işlemlerinde Bakanlık onayı aranmaz.

(Mülga fıkra: 30/4/2014-6537/4 md.)

[*] 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Bu maddenin başlığıTarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü [1]

Madde 8/A - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Cumhurbaşkanı kararı ile değişiklik yapılabilir. [2]


[1] Bu maddeye bağlı Ek-1 Sayılı Liste için Kanunun sonuna bakınız.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri

Madde 8/B – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı

Madde 8/C – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması

Madde 8/Ç – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

Madde 8/D - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. [*]


[*] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Taşınırların devri

Madde 8/E – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

Madde 8/F – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi

Madde 8/G – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme

Madde 8/Ğ – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Yan sınai işletme

Madde 8/H – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

Madde 8/I – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı

Madde 8/İ – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

Madde 8/J – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

Madde 8/K – (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.)

Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toprakların Korunması ve Arazi Kullanımı

Toprakların korunması

Madde 9 - Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır.

Arazi kullanım plânlarının yapılması

Madde 10 - Arazi kullanım plânları ile ülkesel ve bölgesel plânlamalara temel oluşturan ve diğer fizikî plânlamalara veri teşkil eden; su potansiyeli, toprak veri tabanı ve haritaları esas alınarak çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğer arazi özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım şekilleri belirlenir.

Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan arazi kullanım plânlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık, arazi kullanım plânlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir.

Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile arazi kullanım plânlarında yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir.

Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, arazi kullanım plânlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.

Arazi kullanım plânının hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin hazırlanması

Madde 11 - Tarım arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veya projeleri, valilikler tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin görüşleri alınır.

Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, hazırlanan plân ve projelere uymakla yükümlüdür.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin uygulanacağı arazinin sınırları, büyüklüğü ve uygulama ile ilgili diğer usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Toprak koruma projelerinin hazırlanması

Madde 12 - Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla korunması esastır.

Kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içerir, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve valilik tarafından onaylanır.

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için valilikler, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır.

Toprak koruma projelerinin gerekliliği, hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı

Madde 13 - Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

e) (Ek: 31/1/2007-5578/3 md.) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar,

f) (Ek: 26/3/2008-5751/1 md.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,

g) (Ek: 26/3/2008-5751/1 md.) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,

İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. (Ek cümle: 31/1/2007-5578/3 md.) Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır.

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımına dair uygulamaların usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir. [*]


[*] 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkralarda yer alan “tüzükle” ibareleri “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması

Madde 14 - Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanı kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir. [1]

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım plânları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır.

Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla;

a) Tarımsal amaçlı yapılar,

b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler,

İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir.

Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. [2]


[1] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması

Madde 15 - Doğal ve yapay olaylar sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulmuş veya bozulma ihtimali olan araziler ile millenmeden önemli derecede etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuar havzalarında toprak kayıplarını ve millenmeyi önlemek, koruma, geliştirme ve kullanmayı esas alan teknikleri yerleştirmek amacıyla, Cumhurbaşkanıkararı ile erozyona duyarlı alanlar belirlenir. [*]

Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi ve korunması amacıyla bu arazilerin kullanım plânları ve altyapı projeleri; kurulların görüşleri dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kuruluşlarının birbirlerine bağlı hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum ve zaman plânlaması içerisinde, havza bazında ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu amaçla yapılan veya yaptırılan rüzgar perdeleri, sekiler, sel oyuntusu önleme yapıları gibi fizikî yapıların korunması, arazi sahiplerine aittir.

Bakanlık; kurak, yarı kurak ve az yağışlı yerlerde iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere, çeşitli nedenlerle toprak bozulması görülen çölleşmeye maruz alanlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır veya aldırır.

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


[*] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi

Madde 16 - Valilikler, tarımsal veya tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan toprağı kirletici ve bozucu olumsuzlukların izlenmesi ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır ve aldırır.

Toprağı kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Arazi toplulaştırması ve dağıtımı

Madde 17 - (Mülga: 19/4/2018-7139/41 md.)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özendirme, Denetim, Yaptırımlar, Gelir ve Giderler

Özendirme

Madde 18 - Toprağın korunması, üretim gücünün geliştirilerek sürdürülmesi, arazinin iyileştirilmesine yönelik toprak ıslahı ve tarla içi geliştirme etkinlikleri, yeteneğe uygun arazi kullanımı konularında projeye dayalı yatırım yapan, toprak işleme, sulama ve yetiştirme tekniklerini uygulayan üreticilere, tarımsal desteklemelerde öncelik verilir, yatırımları Bakanlık imkânlarıyla desteklenir.

Denetim

Madde 19 - Bu Kanunun uygulamasında denetim görevini Bakanlık, valilikler veya kurullar yapar ya da yaptırır. Bu Kanunda yer alan projelerle ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yapılır ve sonucundan Bakanlık ve kurullara bilgi verilir. Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknik konularda denetim görevini Bakanlık yapar veya yaptırır. Kurul üyesi kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri arazi bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ihbarda bulunabilir. Valilikler konuyu inceleyerek, sonucu en geç üç ay içerisinde, ihbarı yapana bildirmek zorundadır.

Tarım arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalar

Madde 20 - Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunludur.

Bu plân veya projelere aykırı hareket edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma ve üretim yapılarına zarar verilmiş ise valilikçe tespit yaptırılarak sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda faaliyet durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline dönüştürülmesi için yapılan tüm masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi için elli Yeni Kuruş idarî para cezası verilir.

Valiliğin yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar.

Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına ilişkin cezalar ve yükümlülükler

Madde 21 - Tarım dışı arazi kullanımlarında toprak koruma projelerine uyulması zorunludur.

Tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır:

a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi tarım dışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise kullanılan alanın her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına veya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir.

Arazi kullanım plânlarında, tarımsal amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz yapılan bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi için yapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, zarar verilen tarım arazilerinin, her metre karesi için iki Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) Toprak koruma projelerine aykırı hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer koruma ve üretim yapılarına zarar verilirse valilik tarafından sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda yapılan işler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve zarar verilen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesi için iki Yeni Türk Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve verilen bu cezalar sorumlulardan tahsil edilir.

Toprak koruma projelerinin bulunmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları söz konusu olursa meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur. Sorumlular, kusurlu bulunan fiillerinin niteliğine göre 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

İdarî cezalara itiraz ve para cezalarının tahsili

Madde 22 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/577 md.)

Bu Kanunda yazılı olan idarî cezalar mahallî mülkî amir tarafından verilir.

Gelir ve giderler

Madde 23 - Bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilen her türlü gelir ve cezalar, genel bütçeye gelir kaydedilir. Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür.

ALTINCI BÖLÜM
(…) [*] Yönetmelikler, Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler


[*] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu bölüm başlığında yer alan “Tüzük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmelikler [*]

Madde 24- (Değişik: 2/7/2018-KHK/700/170 md.)

Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.


[*] Bu madde başlığı “ Tüzük ve yönetmelikler” iken, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25 - (3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 26 - (21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Madde 27 - (25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Ek Madde 1– (Ek: 31/1/2007-5578/5 md.)

Bakanlık, bu Kanunun uygulamasında ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim faaliyetini düzenleyebilir ve eğitim sonrası sertifika verebilir.

Geçici Madde 1 – 11.10.2004 tarihinden önce tarım arazileri; gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.

Geçici Madde 2 – Çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine tarım arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi işlemleri için; Veraset İntikal Vergisi, tapu harcı, döner sermaye ücreti ve her türlü vergi ve kesintiler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık süre içinde alınmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 31/1/2007-5578/6 md.; Mülga: 26/3/2008-5751/2 md.)

Geçici Madde 4 – (Ek: 26/3/2008-5751/2 md.)

11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımı için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam ederler. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri ilgili idarelerce durdurulur.

Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirir.

Geçici Madde 5 – (Ek: 30/4/2014-6537/8 md.)

Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Ek: 30/4/2014-6537/5 md.) (1) SAYILI LİSTE

TÜRKİYE İL/İLÇE BAZINDA YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ

İl/İlçe

Sulu Arazi
(Da)

Kuru Arazi
(Da)

Dikili Arazi
(Da)

Örtüaltı Arazi
(Da)

Adana

Aladağ

70

150

10

3

Ceyhan

50

160

10

3

Çukurova

65

150

10

3

Feke

80

175

10

3

İmamoğlu

55

120

10

3

Karaisalı

70

160

10

3

Karataş

65

175

10

3

Kozan

50

125

10

3

Pozantı

90

160

10

3

Saimbeyli

90

120

10

3

Sarıçam

70

120

10

3

Seyhan

50

120

10

3

Tufanbeyli

95

175

10

3

Yumurtalık

50

135

10

3

Yüreğir

50

160

10

3

Adıyaman

Besni

65

160

10

3

Çelikhan

55

140

10

3

Gerger

70

170

10

3

Gölbaşı

65

165

10

3

Kahta

70

160

10

3

Merkez

65

160

10

3

Samsat

70

160

10

3

Sincik

55

140

10

3

Tut

65

150

10

3

Afyonkarahisar

Başmakçı

70

200

10

3

Bayat

75

175

10

3

Bolvadin

65

200

10

3

Çay

80

180

10

3

Çobanlar

85

200

10

3

Dazkırı

75

200

10

3

Dinar

60

200

10

3

Emirdağ

65

190

10

3

Evciler

65

180

10

3

Hocalar

65

190

10

3

İhsaniye

65

160

10

3

İscehisar

100

180

10

3

Kızılören

60

200

10

3

Merkez

75

190

10

3

Sandıklı

70

200

10

3

Sinanpaşa

65

155

10

3

Sultandağı

60

150

10

3

Şuhut

65

190

10

3

Ağrı

Diyadin

100

200

10

3

Doğubeyazıt

100

200

10

3

Eleşkirt

80

150

10

3

Hamur

100

200

10

3

Merkez

80

180

10

3

Patnos

100

200

10

3

Taşlıçay

100

200

10

3

Tutak

100

200

10

3

Aksaray

Ağaçören

70

190

10

3

Eskil

70

185

10

3

Gülağaç

70

195

10

3

Güzelyurt

70

195

10

3

Merkez

75

185

10

3

Ortaköy

70

175

10

3

Sarıyahşi

80

160

10

3

Amasya

Göynücek

75

175

10

3

Gümüşhacıköy

70

160

10

3

Hamamözü

85

190

10

3

Merkez

75

170

10

3

Merzifon

75

160

10

3

Suluova

75

160

10

3

Taşova

75

200

10

3

Ankara

Akyurt

65

170

10

3

Altındağ

80

200

10

3

Ayaş

65

200

10

3

Bala

70

165

10

3

Beypazarı

60

150

10

3

Çamlıdere

90

200

10

3

Çankaya

90

200

10

3

Çubuk

100

200

10

3

Elmadağ

100

200

10

3

Etimesgut

90

200

10

3

Evren

75

165

10

3

Gölbaşı

100

200

10

3

Güdül

70

200

10

3

Haymana

70

200

10

3

Kalecik

70

200

10

3

Kazan

100

175

10

3

Keçiören

90

200

10

3

Kızılcahamam

90

180

10

3

Mamak

70

200

10

3

Nallıhan

70

200

10

3

Polatlı

70

160

10

3

Pursaklar

80

170

10

3

Sincan

70

165

10

3

Ş.Koçhisar

75

200

10

3

Yenimahalle

80

200

10

3

Antalya

Akseki

70

160

10

3

Aksu

60

130

10

3

Alanya

100

190

10

3

Demre

70

200

10

3

Döşemealtı

65

120

10

3

Elmalı

75

145

10

3

Finike

70

165

10

3

Gazipaşa

70

145

10

3

Gündoğmuş

80

165

10

3

İbradı

90

155

10

3

Kaş

70

165

10

3

Kemer

70

130

10

3

Kepez

65

140

10

3

Konyaaltı

70

165

10

3

Korkuteli

75

190

10

3

Kumluca

70

145

10

3

Manavgat

65

140

10

3

Muratpaşa

70

165

10

3

Serik

60

130

10

3

Ardahan

Çıldır

85

175

10

3

Damal

100

200

10

3

Göle

100

200

10

3

Hanak

100

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Posof

70

160

10

3

Artvin

Ardanuç

75

200

10

3

Arhavi

75

200

10

3

Borçka

80

200

10

3

Hopa

75

200

10

3

Merkez

70

180

10

3

Murgul

80

200

10

3

Şavşat

75

200

10

3

Yusufeli

80

200

10

3

Aydın

Bozdoğan

65

165

10

3

Buharkent

60

125

10

3

Çine

65

135

10

3

Didim

60

140

10

3

Germencik

50

125

10

3

İncirliova

60

135

10

3

Karacasu

70

190

10

3

Karpuzlu

65

165

10

3

Koçarlı

50

130

10

3

Köşk

60

140

10

3

Kuşadası

50

140

10

3

Kuyucak

50

120

10

3

Merkez

50

125

10

3

Nazilli

50

130

10

3

Söke

50

125

10

3

Sultanhisar

55

130

10

3

Yenipazar

60

165

10

3

Balıkesir

Ayvalık

60

140

10

3

Balya

100

200

10

3

Bandırma

60

140

10

3

Bigadiç

70

160

10

3

Burhaniye

70

170

10

3

Dursunbey

100

200

10

3

Edremit

60

120

10

3

Erdek

60

180

10

3

Gömeç

60

170

10

3

Gönen

80

170

10

3

Havran

80

180

10

3

İvrindi

90

200

10

3

Kepsut

80

170

10

3

Manyas

80

170

10

3

Marmara

80

170

10

3

Merkez

80

170

10

3

Savaştepe

80

170

10

3

Sındırgı

80

200

10

3

Susurluk

80

170

10

3

Bartın

Amasra

80

135

10

3

Kurucaşile

60

130

10

3

Merkez

95

135

10

3

Ulus

85

135

10

3

Batman

Beşiri

60

155

10

3

Gercüş

65

150

10

3

Hasankeyf

65

150

10

3

Kozluk

60

160

10

3

Merkez

60

155

10

3

Sason

65

170

10

3

Bayburt

Aydıntepe

70

180

10

3

Demirözü

70

180

10

3

Merkez

70

180

10

3

Bilecik

Bozüyük

70

170

10

3

Gölpazarı

70

170

10

3

İnhisar

80

170

10

3

Merkez

80

170

10

3

Osmaneli

75

140

10

3

Pazaryeri

70

145

10

3

Söğüt

70

145

10

3

Yenipazar

70

145

10

3

Bingöl

Adaklı

100

200

10

3

Genç

100

200

10

3

Karlıova

80

170

10

3

Kiğı

100

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Solhan

100

200

10

3

Yayladere

100

200

10

3

Yedisu

100

200

10

3

Bitlis

Adilcevaz

100

185

10

3

Ahlat

80

170

10

3

Güroymak

100

200

10

3

Hizan

100

200

10

3

Merkez

90

200

10

3

Mutki

90

185

10

3

Tatvan

90

170

10

3

Bolu

Dörtdivan

95

150

10

3

Gerede

95

195

10

3

Göynük

95

150

10

3

Kıbrıscık

95

190

10

3

Mengen

95

200

10

3

Merkez

65

140

10

3

Mudurnu

90

140

10

3

Seben

95

160

10

3

Yeniçağa

95

160

10

3

Burdur

Ağlasun

80

200

10

3

Altınyayla

85

190

10

3

Bucak

70

120

10

3

Çavdır

90

200

10

3

Çeltikçi

100

185

10

3

Gölhisar

85

185

10

3

Karamanlı

80

200

10

3

Kemer

90

180

10

3

Merkez

85

170

10

3

Tefenni

85

175

10

3

Yeşilova

90

180

10

3

Bursa

Büyükorhan

85

165

10

3

Gemlik

70

135

10

3

Gürsu

75

160

10

3

Harmancık

100

200

10

3

İnegöl

55

120

10

3

İznik

75

145

10

3

Karacabey

65

140

10

3

Keles

75

175

10

3

Kestel

60

150

10

3

M.Kemalpaşa

80

160

10

3

Mudanya

60

180

10

3

Nilüfer

60

135

10

3

Orhaneli

70

135

10

3

Orhangazi

70

135

10

3

Osmangazi

75

135

10

3

Yenişehir

60

130

10

3

Yıldırım

70

150

10

3

Çanakkale

Ayvacık

55

120

10

3

Bayramiç

60

120

10

3

Biga

55

120

10

3

Bozcaada

55

130

10

3

Çan

55

120

10

3

Eceabat

50

120

10

3

Ezine

55

125

10

3

Gelibolu

50

120

10

3

Gökçeada

60

125

10

3

Lapseki

55

120

10

3

Merkez

55

120

10

3

Yenice

60

120

10

3

Çankırı

Atkaracalar

60

140

10

3

Bayramören

80

180

10

3

Çerkeş

80

155

10

3

Eldivan

80

190

10

3

Ilgaz

80

190

10

3

Kızılırmak

80

190

10

3

Korgun

80

185

10

3

Kurşunlu

80

170

10

3

Merkez

80

195

10

3

Orta

80

160

10

3

Şabanözü

80

155

10

3

Yapraklı

70

150

10

3

Çorum

Alaca

80

150

10

3

Bayat

75

155

10

3

Boğazkale

90

145

10

3

Dodurga

80

150

10

3

İskilip

100

170

10

3

Kargı

70

160

10

3

Laçin

100

150

10

3

Mecitözü

85

150

10

3

Merkez

85

145

10

3

Oğuzlar

95

140

10

3

Ortaköy

100

200

10

3

Osmancık

75

155

10

3

Sungurlu

70

155

10

3

Uğurludağ

100

165

10

3

Denizli

Acıpayam

60

200

10

3

Akköy

55

145

10

3

Babadağ

75

165

10

3

Baklan

60

190

10

3

Bekilli

85

165

10

3

Beyağaç

100

200

10

3

Bozkurt

55

140

10

3

Buldan

50

170

10

3

Çal

60

170

10

3

Çameli

65

200

10

3

Çardak

65

180

10

3

Çivril

70

200

10

3

Güney

85

180

10

3

Honaz

60

170

10

3

Kale

60

135

10

3

Merkez

55

135

10

3

Sarayköy

50

135

10

3

Serinhisar

65

190

10

3

Tavas

60

160

10

3

Diyarbakır

Bağlar

65

160

10

3

Bismil

60

160

10

3

Çermik

70

175

10

3

Çınar

60

145

10

3

Çüngüş

90

175

10

3

Dicle

60

155

10

3

Eğil

65

140

10

3

Ergani

60

135

10

3

Hani

65

140

10

3

Hazro

60

150

10

3

Kayapınar

60

150

10

3

Kocaköy

60

150

10

3

Kulp

60

170

10

3

Lice

60

150

10

3

Silvan

65

150

10

3

Sur

60

130

10

3

Yenişehir

55

130

10

3

Düzce

Akçakoca

75

140

10

3

Cumayeri

75

130

10

3

Çilimli

70

120

10

3

Gölyaka

85

170

10

3

Gümüşova

85

155

10

3

Kaynaşlı

70

130

10

3

Merkez

55

200

10

3

Yığılca

65

180

10

3

Edirne

Enez

55

130

10

3

Havsa

50

130

10

3

İpsala

50

125

10

3

Keşan

50

120

10

3

Lalapaşa

55

135

10

3

Meriç

55

140

10

3

Merkez

50

120

10

3

Süleoğlu

55

140

10

3

Uzunköprü

50

125

10

3

Elazığ

Ağın

75

175

10

3

Alacakaya

100

195

10

3

Arıcak

90

175

10

3

Baskil

75

160

10

3

Karakoçan

85

185

10

3

Keban

90

200

10

3

Kovancılar

75

130

10

3

Maden

85

175

10

3

Merkez

70

145

10

3

Palu

75

150

10

3

Sivrice

95

185

10

3

Erzincan

Çayırlı

90

200

10

3

İliç

90

200

10

3

Kemah

100

200

10

3

Kemaliye

100

195

10

3

Merkez

85

165

10

3

Otlukbeli

80

150

10

3

Refahiye

85

165

10

3

Tercan

85

165

10

3

Üzümlü

80

150

10

3

Erzurum

Aşkale

100

200

10

3

Aziziye(Ilıca)

100

190

10

3

Çat

100

200

10

3

Hınıs

100

200

10

3

Horasan

100

200

10

3

İspir

100

200

10

3

Karaçoban

100

200

10

3

Karayazı

100

200

10

3

Köprüköy

80

200

10

3

Narman

100

200

10

3

Oltu

100

200

10

3

Olur

100

190

10

3

Palandöken

100

200

10

3

Pasinler

90

200

10

3

Pazaryolu

100

180

10

3

Şenkaya

95

200

10

3

Tekman

100

200

10

3

Tortum

90

150

10

3

Uzundere

80

160

10

3

Yakutiye

90

190

10

3

Eskişehir

Alpu

60

160

10

3

Beylikova

60

140

10

3

Çifteler

60

160

10

3

Günyüzü

60

140

10

3

Han

75

140

10

3

İnönü

80

140

10

3

Mahmudiye

70

145

10

3

Mihalgazi

70

145

10

3

Mihalıçcık

65

145

10

3

Odunpazarı

60

130

10

3

Sarıcakaya

80

145

10

3

Seyitgazi

75

150

10

3

Sivrihisar

75

150

10

3

Tepebaşı

60

130

10

3

Gaziantep

Araban

70

150

10

3

İslahiye

65

135

10

3

Kargamış

80

190

10

3

Nizip

65

175

10

3

Nurdağı

60

140

10

3

Oğuzeli

60

140

10

3

Şahinbey

70

190

10

3

Şehitkamil

65

175

10

3

Yavuzeli

70

135

10

3

Giresun

Alucra

50

120

10

3

Bulancak

50

120

10

3

Çamoluk

50

120

10

3

Çanakçı

50

120

10

3

Dereli

50

120

10

3

Doğankent

50

120

10

3

Espiye

50

120

10

3

Eynesil

50

120

10

3

Görele

50

120

10

3

Güce

50

120

10

3

Keşap

50

120

10

3

Merkez

50

120

10

3

Piraziz

50

120

10

3

Ş.Karahisar

50

120

10

3

Tirebolu

50

120

10

3

Yağlıdere

50

120

10

3

Gümüşhane

Kelkit

70

150

10

3

Köse

100

200

10

3

Kürtün

90

190

10

3

Merkez

65

150

10

3

Şiran

90

200

10

3

Torul

80

160

10

3

Hakkari

Çukurca

90

180

10

3

Merkez

90

180

10

3

Şemdinli

90

180

10

3

Yüksekova

90

180

10

3

Hatay

Altınözü

60

175

10

3

Belen

60

165

10

3

Dörtyol

60

140

10

3

Erzin

60

140

10

3

Hassa

60

130

10

3

İskenderun

55

145

10

3

Kırıkhan

55

140

10

3

Kumlu

55

145

10

3

Merkez

65

140

10

3

Reyhanlı

60

140

10

3

Samandağ

75

140

10

3

Yayladağı

70

150

10

3

Iğdır

Aralık

50

150

10

3

Karakoyunlu

50

150

10

3

Merkez

50

150

10

3

Tuzluca

50

150

10

3

Isparta

Aksu

100

155

10

3

Atabey

100

185

10

3

Eğirdir

90

200

10

3

Gelendost

85

170

10

3

Gönen

85

165

10

3

Keçiborlu

90

155

10

3

Merkez

90

155

10

3

Senirkent

85

150

10

3

Sütçüler

90

150

10

3

Şarkikaraağaç

95

140

10

3

Uluborlu

90

150

10

3

Yalvaç

70

150

10

3

Yenişarbademli

90

150

10

3

İstanbul

Arnavutköy

55

120

10

3

Avcılar

55

140

10

3

Başakşehir

60

140

10

3

Beykoz

65

145

10

3

Beylikdüzü

60

130

10

3

Büyükçekmece

55

120

10

3

Çatalca

60

130

10

3

Çekmeköy

60

140

10

3

Esenyurt

80

200

10

3

Kartal

55

120

10

3

Pendik

60

145

10

3

Sancaktepe

55

120

10

3

Silivri

60

200

10

3

Şile

80

170

10

3

Şişli

60

170

10

3

Tuzla

80

170

10

3

İzmir

Aliağa

55

140

10

3

Balçova

55

120

10

3

Bayındır

50

135

10

3

Bergama

60

145

10

3

Beydağ

65

140

10

3

Bornova

60

140

10

3

Buca

55

140

10

3

Çeşme

85

170

10

3

Çiğli

55

135

10

3

Dikili

55

135

10

3

Foça

55

135

10

3

Gaziemir

65

135

10

3

Güzelbahçe

55

135

10

3

Karabağlar

60

185

10

3

Karaburun

60

185

10

3

Karşıyaka

65

135

10

3

Kemalpaşa

65

135

10

3

Kınık

55

140

10

3

Kiraz

55

140

10

3

Konak

75

200

10

3

Menderes

55

135

10

3

Menemen

55

135

10

3

Narlıdere

55

135

10

3

Ödemiş

55

120

10

3

Seferihisar

55

140

10

3

Selçuk

65

140

10

3

Tire

55

135

10

3

Torbalı

55

135

10

3

Urla

55

135

10

3

Kahramanmaraş

Afşin

60

140

10

3

Andırın

80

170

10

3

Çağlayancerit

70

155

10

3

Ekinözü

70

185

10

3

Elbistan

60

140

10

3

Göksun

75

175

10

3

Merkez

60

150

10

3

Nurhak

65

150

10

3

Pazarcık

60

185

10

3

Türkoğlu

55

120

10

3

Karabük

Eflani

70

150

10

3

Eskipazar

70

150

10

3

Merkez

70

150

10

3

Ovacık

70

160

10

3

Safranbolu

70

150

10

3

Yenice

70

150

10

3

Ayrancı

65

140

10

3

Başyayla

70

155

10

3

Ermenek

60

150

10

3

Kazımkarabekir

65

160

10

3

Merkez

70

175

10

3

Sarıveliler

70

150

10

3

Kars

Akyaka

90

160

10

3

Arpaçay

90

160

10

3

Digor

90

160

10

3

Kağızman

90

150

10

3

Merkez

90

150

10

3

Sarıkamış

90

200

10

3

Selim

90

160

10

3

Susuz

90

160

10

3

Kastamonu

Abana

90

200

10

3

Ağlı

90

200

10

3

Araç

70

130

10

3

Azdavay

95

200

10

3

Bozkurt

90

200

10

3

Cide

70

130

10

3

Çatalzeytin

75

145

10

3

Daday

75

175

10

3

Devrekani

75

160

10

3

Doğanyurt

75

200

10

3

Hanönü

90

185

10

3

İhsangazi

75

160

10

3

İnebolu

80

185

10

3

Küre

75

160

10

3

Merkez

70

160

10

3

Pınarbaşı

75

200

10

3

Seydiler

70

160

10

3

Şenpazar

70

175

10

3

Taşköprü

70

175

10

3

Tosya

100

200

10

3

Kayseri

Akkışla

75

135

10

3

Bünyan

65

155

10

3

Develi

70

155

10

3

Felahiye

95

170

10

3

Hacılar

65

200

10

3

İncesu

65

200

10

3

Kocasinan

65

200

10

3

Melikgazi

65

170

10

3

Özvatan

100

175

10

3

Pınarbaşı

75

200

10

3

Sarıoğlan

65

170

10

3

Sarız

80

155

10

3

Talas

100

200

10

3

Tomarza

75

155

10

3

Yahyalı

60

140

10

3

Yeşilhisar

60

180

10

3

Kırıkkale

Bahşılı

100

170

10

3

Balışeyh

75

150

10

3

Çelebi

70

165

10

3

Delice

80

160

10

3

Karakeçili

70

170

10

3

Keskin

70

145

10

3

Merkez

100

140

10

3

Sulakyurt

90

165

10

3

Yahşihan

75

150

10

3

Kırklareli

Babaeski

60

125

10

3

Demirköy

65

150

10

3

Kofçaz

65

150

10

3

Lüleburgaz

55

120

10

3

Merkez

60

135

10

3

Pehlivanköy

55

135

10

3

Pınarhisar

60

135

10

3

Vize

50

135

10

3

Kırşehir

Akçakent

85

175

10

3

Akpınar

75

150

10

3

Boztepe

70

140

10

3

Çiçekdağı

85

140

10

3

Kaman

75

155

10

3

Merkez

85

160

10

3

Mucur

75

155

10

3

Kilis

Elbeyli

55

145

10

3

Merkez

90

200

10

3

Musabeyli

55

130

10

3

Polateli

55

135

10

3

Kocaeli

Başiskele

70

140

10

3

Çayırova

70

145

10

3

Darıca

70

145

10

3

Derince

70

145

10

3

Dilovası

70

145

10

3

Gebze

75

180

10

3

Gölcük

70

140

10

3

İzmit

75

180

10

3

Kandıra

75

160

10

3

Karamürsel

70

160

10

3

Kartepe

70

145

10

3

Körfez

70

160

10

3

Konya

Ahırlı

60

180

10

3

Akören

100

200

10

3

Akşehir

60

160

10

3

Altınekin

60

165

10

3

Beyşehir

60

165

10

3

Bozkır

60

180

10

3

Cihanbeyli

55

175

10

3

Çeltik

60

175

10

3

Çumra

55

200

10

3

Derbent

80

145

10

3

Derebucak

55

170

10

3

Doğanhisar

70

175

10

3

Emirgazi

75

200

10

3

Ereğli

55

170

10

3

Güneysınır

70

170

10

3

Hadim

65

145

10

3

Halkapınar

55

140

10

3

Hüyük

60

160

10

3

Ilgın

60

165

10

3

Kadınhanı

60

165

10

3

Karapınar

60

170

10

3

Karatay

60

175

10

3

Kulu

55

155

10

3

Meram

65

160

10

3

Sarayönü

70

175

10

3

Selçuklu

60

175

10

3

Seydişehir

60

150

10

3

Taşkent

70

195

10

3

Tuzlukçu

65

170

10

3

Yalıhüyük

60

175

10

3

Yunak

60

200

10

3

Kütahya

Altıntaş

75

155

10

3

Aslanapa

70

155

10

3

Çavdarhisar

70

155

10

3

Domaniç

70

155

10

3

Dumlupınar

60

155

10

3

Emet

65

155

10

3

Gediz

65

155

10

3

Hisarcık

70

155

10

3

Merkez

60

140

10

3

Pazarlar

70

200

10

3

Simav

80

200

10

3

Şaphane

60

155

10

3

Tavşanlı

60

155

10

3

Malatya

Akçadağ

100

200

10

3

Arapkir

90

185

10

3

Arguvan

80

150

10

3

Battalgazi

100

185

10

3

Darende

100

200

10

3

Doğanşehir

70

175

10

3

Doğanyol

90

150

10

3

Hekimhan

80

165

10

3

Kale

90

185

10

3

Kuluncak

95

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Pötürge

90

185

10

3

Yazıhan

70

200

10

3

Yeşilyurt

80

200

10

3

Manisa

Ahmetli

60

120

10

3

Akhisar

50

130

10

3

Alaşehir

55

130

10

3

Demirci

85

200

10

3

Gölmarmara

55

145

10

3

Gördes

100

190

10

3

Kırkağaç

60

160

10

3

Köprübaşı

90

200

10

3

Kula

60

170

10

3

Merkez

50

145

10

3

Salihli

55

145

10

3

Sarıgöl

90

180

10

3

Saruhanlı

55

170

10

3

Selendi

100

200

10

3

Soma

65

160

10

3

Turgutlu

50

145

10

3

Mardin

Dargeçit

80

145

10

3

Derik

60

135

10

3

Kızıltepe

55

130

10

3

Mazıdağı

60

140

10

3

Merkez

60

135

10

3

Midyat

75

145

10

3

Nusaybin

60

140

10

3

Ömerli

65

145

10

3

Savur

60

140

10

3

Yeşilli

70

145

10

3

Mersin

Akdeniz

60

120

10

3

Anamur

70

160

10

3

Aydıncık

100

180

10

3

Bozyazı

60

195

10

3

Çamlıyayla

75

150

10

3

Erdemli

100

180

10

3

Gülnar

75

150

10

3

Mezitli

90

160

10

3

Mut

70

160

10

3

Silifke

60

190

10

3

Tarsus

60

125

10

3

Toroslar

75

120

10

3

Yenişehir

100

190

10

3

Muğla

Bodrum

100

200

10

3

Dalaman

70

180

10

3

Datça

80

180

10

3

Fethiye

75

155

10

3

Kavaklıdere

90

180

10

3

Köyceğiz

100

200

10

3

Marmaris

100

200

10

3

Merkez

90

180

10

3

Milas

70

120

10

3

Ortaca

70

120

10

3

Ula

100

190

10

3

Yatağan

80

180

10

3

Muş

Bulanık

100

200

10

3

Hasköy

80

150

10

3

Korkut

100

200

10

3

Malazgirt

100

160

10

3

Merkez

100

200

10

3

Varto

100

200

10

3

Nevşehir

Acıgöl

80

155

10

3

Avanos

75

140

10

3

Derinkuyu

75

155

10

3

Gülşehir

70

150

10

3

Hacıbektaş

70

150

10

3

Kozaklı

85

150

10

3

Merkez

80

165

10

3

Ürgüp

75

165

10

3

Niğde

Altunhisar

85

200

10

3

Bor

80

170

10

3

Çamardı

70

140

10

3

Çiftlik

70

195

10

3

Merkez

75

140

10

3

Ulukışla

80

170

10

3

Ordu

Akkuş

60

150

10

3

Aybastı

60

150

10

3

Çamaş

75

180

10

3

Çatalpınar

80

160

10

3

Çaybaşı

80

165

10

3

Fatsa

75

170

10

3

Gölköy

65

165

10

3

Gülyalı

85

160

10

3

Gürgentepe

60

175

10

3

İkizce

65

165

10

3

Kabadüz

65

165

10

3

Kabataş

75

175

10

3

Korgan

80

185

10

3

Kumru

65

160

10

3

Merkez

70

175

10

3

Mesudiye

90

180

10

3

Perşembe

85

170

10

3

Ulubey

80

175

10

3

Ünye

75

165

10

3

Osmaniye

Bahçe

65

120

10

3

Düziçi

60

120

10

3

Hasanbeyli

65

120

10

3

Kadirli

60

120

10

3

Merkez

60

120

10

3

Sumbas

60

120

10

3

Toprakkale

60

130

10

3

Rize

Ardeşen

60

150

10

3

Çamlıhemşin

60

150

10

3

Çayeli

75

180

10

3

Derepazarı

80

160

10

3

Fındıklı

80

165

10

3

Güneysu

75

170

10

3

Hemşin

65

165

10

3

İkizdere

85

160

10

3

İyidere

60

175

10

3

Kalkandere

65

165

10

3

Merkez

65

165

10

3

Pazar

75

175

10

3

Sakarya

Adapazarı

60

130

10

3

Akyazı

65

140

10

3

Arifiye

60

130

10

3

Erenler

60

130

10

3

Ferizli

65

140

10

3

Geyve

65

140

10

3

Hendek

65

140

10

3

Karapürçek

70

155

10

3

Karasu

70

155

10

3

Kaynarca

65

140

10

3

Kocaali

70

155

10

3

Pamukova

70

140

10

3

Sapanca

70

140

10

3

Serdivan

70

155

10

3

Söğütlü

60

130

10

3

Taraklı

70

160

10

3

Samsun

Alaçam

80

180

10

3

Asarcık

100

200

10

3

Atakum

80

180

10

3

Ayvacık

100

200

10

3

Bafra

65

180

10

3

Canik

85

200

10

3

Çarşamba

65

120

10

3

Havza

65

160

10

3

İlkadım

65

120

10

3

Kavak

85

165

10

3

Ladik

65

160

10

3

Ondokuz Mayıs

80

180

10

3

Salıpazarı

85

165

10

3

Tekkeköy

60

120

10

3

Terme

75

140

10

3

Vezirköprü

65

140

10

3

Yakakent

65

190

10

3

Siirt

Aydınlar

75

135

10

3

Baykan

95

160

10

3

Eruh

70

150

10

3

Kurtalan

60

130

10

3

Merkez

65

150

10

3

Pervari

75

150

10

3

Şirvan

70

150

10

3

Sinop

Ayancık

85

190

10

3

Boyabat

75

190

10

3

Dikmen

75

190

10

3

Durağan

75

170

10

3

Erfelek

75

170

10

3

Gerze

70

130

10

3

Merkez

80

155

10

3

Saraydüzü

75

170

10

3

Türkeli

70

145

10

3

Sivas

Akıncılar

85

145

10

3

Altınyayla

85

165

10

3

Divriği

70

165

10

3

Doğanşar

90

190

10

3

Gemerek

70

140

10

3

Gölova

100

150

10

3

Gürün

85

135

10

3

Hafik

70

140

10

3

İmranlı

70

140

10

3

Kangal

70

135

10

3

Koyulhisar

85

140

10

3

Merkez

70

140

10

3

Suşehri

70

140

10

3

Şarkışla

80

140

10

3

Ulaş

80

135

10

3

Yıldızeli

75

140

10

3

Zara

70

140

10

3

Şanlıurfa

Akçakale

55

140

10

3

Birecik

60

130

10

3

Bozova

65

150

10

3

Ceylanpınar

60

200

10

3

Halfeti

65

135

10

3

Harran

60

145

10

3

Hilvan

70

165

10

3

Merkez

65

155

10

3

Siverek

55

130

10

3

Suruç

55

130

10

3

Viranşehir

60

140

10

3

Şırnak

Beytüşşebap

90

200

10

3

Cizre

70

140

10

3

Güçlükonak

75

155

10

3

İdil

70

155

10

3

Merkez

75

155

3

Silopi

75

160

10

3

Uludere

75

170

10

3

Tekirdağ

Çerkezköy

55

130

10

3

Çorlu

55

130

10

3

Hayrabolu

50

120

10

3

M.Ereğlisi

50

120

10

3

Malkara

50

120

10

3

Merkez

50

120

10

3

Muratlı

55

125

10

3

Saray

55

125

10

3

Şarköy

50

125

10

3

Tokat

Almus

75

165

10

3

Artova

85

200

10

3

Başçiftlik

80

165

10

3

Erbaa

65

150

10

3

Merkez

85

175

10

3

Niksar

85

150

10

3

Pazar

85

170

10

3

Reşadiye

70

155

10

3

Sulusaray

95

165

10

3

Turhal

70

140

10

3

Yeşilyurt

95

150

10

3

Zile

85

150

10

3

Trabzon

Akçaabat

50

120

10

3

Araklı

50

120

10

3

Arsin

50

120

10

3

Beşikdüzü

50

120

10

3

Çarşıbaşı

50

120

10

3

Çaykara

50

120

10

3

Dernekpazarı

50

120

10

3

Düzköy

50

120

10

3

Hayrat

50

120

10

3

Köprübaşı

50

120

10

3

Maçka

50

120

10

3

Merkez

50

120

10

3

Of

50

120

10

3

Sürmene

50

120

10

3

Şalpazarı

50

120

10

3

Tonya

50

120

10

3

Vakfıkebir

50

120

10

3

Yomra

50

120

10

3

Tunceli

Çemişgezek

70

145

10

3

Hozat

90

180

10

3

Mazgirt

80

160

10

3

Merkez

80

160

10

3

Nazımiye

85

195

10

3

Ovacık

85

160

10

3

Pertek

80

160

10

3

Pülümür

80

160

10

3

Uşak

Banaz

75

155

10

3

Eşme

100

150

10

3

Karahallı

90

150

10

3

Merkez

75

165

10

3

Sivaslı

80

165

10

3

Ulubey

80

145

10

3

Van

Bahçesaray

80

150

10

3

Başkale

85

190

10

3

Çaldıran

85

190

10

3

Çatak

100

200

10

3

Edremit

80

160

10

3

Erciş

85

200

10

3

Gevaş

90

200

10

3

Gürpınar

100

200

10

3

Merkez

100

200

10

3

Muradiye

100

200

10

3

Özalp

100

200

10

3

Saray

100

200

10

3

Yalova

Altınova

60

120

10

3

Armutlu

80

155

10

3

Çınarcık

70

155

10

3

Çiftlikköy

55

200

10

3

Merkez

80

155

10

3

Termal

70

155

10

3

Yozgat

Akdağmadeni

90

155

10

3

Aydıncık

90

175

10

3

Boğazlıyan

75

150

10

3

Çandır

75

160

10

3

Çayıralan

95

170

10

3

Çekerek

75

155

10

3

Kadışehri

90

175

10

3

Merkez

75

150

10

3

Saraykent

75

150

10

3

Sarıkaya

90

155

10

3

Sorgun

70

130

10

3

Şefaatli

70

150

10

3

Yenifakılı

70

150

10

3

Yerköy

75

140

10

3

Zonguldak

Alaplı

75

180

10

3

Çaycuma

100

180

10

3

Devrek

70

150

10

3

Ereğli

75

160

10

3

Gökçebey

90

160

10

3

Merkez

75

160

10

3

 

5403 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin Numarası

5403 Sayılı Kanunun Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5578

3, 8, 13, 17, Ek Madde 1, Geçici Madde 3

6/7/2007

5728

22

8/2/2008

5751

13, Geçici Madde 3 ve 4

2/4/2008

6537

1, 2, 3, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 8/Ç, 8/D, 8/E, 8/F, 8/G, 8/Ğ, 8/H, 8/I, 8/İ, 8/J, 8/K, 13, 14, 17, Geçici Madde 5, Ek-1 Sayılı Liste

15/5/2014

7061

17

5/12/2017

7139

3, 8, 17

28/4/2018

KHK/700

8/A, 8/D, 14, 15, Altıncı Bölüm Başlığı, 24

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

KANUNUN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ>>