TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN [1][2]

Kanun Numarası

Kanun Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

: 2983

: 29/2/1984

: 17/3/1984

: 18344


[1] TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN'un 1 inci maddesinin İngilizce çevirisi için tıklayınız; "LAW ON ENCOURAGEMENT OF SAVINGS AND ACCELERATION OF INVESTMENTS"

[2] 28/12/1987 tarih ve 304 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi ile ;bu Kanundaki, "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ","Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiş, daha sonra 3701 sayılı Kanunla aynen kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır. 9/4/1990 tarih ve 414 sayılı KHK'nin geçici 3 üncü maddesi ile de bu Kanunda ve diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi","Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi","Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı"şeklinde değiştirilmiştir.

Amaç :

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmektir.

Kapsam :

Madde 2 – Bu Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Dahil) ait ve 3 üncü maddede tanımlanan her nevi altyapı tesisi ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait tesisler için münferit olarak veya bir grup halinde "Gelir Ortaklığı Senedi" ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri için "Hisse Senedi" çıkarılması ve işletme hakkı verilmesine dair hükümleri kapsar.

Tarifler :

Madde 3 – Bu Kanunda geçen:

a) Altyapı Tesisleri, köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekominükasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ve benzerlerini,

b) Tesis; Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekküllerine (yurt dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,

Müessese; Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

İşletme; Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birimlerini,

Bağlı Ortaklık; Sermayesinin % 50 veya daha fazlası İktisadi Devlet Teşekkülerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

c) Gelir Ortaklığı Senedi; Kamu kurum ve kuruluşlarına (Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri dahil) ait altyapı tesislerinin gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

d) (Değişik : 1/5/1985 - 3188/1 md.) Hisse senedi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,

e) İşletme Hakkı; Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını,

İfade eder.

Madde 4, 5, 6 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : [*]

Madde 7 – (Değişik : 30/5/1994 - KHK - 530/4 md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)


[*] Madde başlıkları,"Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı","Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesi" iken, 30/5/1994 tarih ve 530 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ise de söz konusu KHK Ana.Mah.since iptal edilmiştir.

Personel Rejimi :

Madde 8 – (Değişik : 30/5/1994 - KHK - 530/5 md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.) [*]


[*] Sekizinci maddenin üçüncü fıkrasının sonuna,13/6/1994 tarih ve 546 sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle eklenen ibare;Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67, K.1994/64-2 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.

Özelleştirme İdaresinin Bütçesi : [*]

Madde 9 – (Değişik : 30/5/1994 - KHK - 530/6 md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)


[*] Madde başlıkları,"Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı","Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesi" iken, 30/5/1994 tarih ve 530 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ise de söz konusu KHK Ana.Mah.since iptal edilmiştir.

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun Görevleri :

Madde 10 – (Mülga : 9/4/1990 - KHK - 414/7 md.) [*]


[*] 9/4/1990 tarih ve 414 sayılı KHK'nin 7 nci maddesi 6/3/1991 tarih ve 3701 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Gelir Ortaklığı Senedi ve İşletme hakkı :

Madde 11 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)

Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması :

Madde 12 – Kamu Ortaklığı Fonunun kullanılması ile ilgili bütün işlemler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürütülür.

Buna ilişkin esaslar Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle tespit olunur. [*]


[*] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Uygulanmayacak kanunlar :

Madde 13 – Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu[1] ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu[2] hükümleri uygulanmaz.


[1] 1050 Sayılı Kanun 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 81 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[2] 832 Sayılı Kanun 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 82 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Vergi istisnaları : [*]

Madde 14 – Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler ile 5 yıl vergiden yüzde yüz (% 100) ve müteakip 3 yıl yüzde elli (% 50) muaf olup, takip eden yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır.

(Ek : 1/5/1985 - 3188/5 md.) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider ve işlemler, bu konuda düzenlenen kağıtlar, bu Kanun kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve tesislerinin gerçek ve tüzelkişelerin ortaklığına açılmasına ve işletme hakkı verilmesine dair bütün işlemler ve bunlarla ilgili bütün kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


[*] Madde başlığı, 1/5/1985 tarih ve 3188 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenmiştir.

Madde 15 – (Mülga : 23/5/2000 - 4568/5 md.)

Kaldırılan hükümler :

Madde 16 – Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 1 – 2 – (Ek : 30/5/1994 - KHK - 530/9 md.;İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

Geçici Madde 1 – (2983 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici maddesi olup teselsül için numarandırılmıştır.)

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin özel bütçesi hazırlanıncaya kadar giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Gerektiğinde yeterli ödenek sağlanması için Başbakanlık bütçesine aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Geçici Madde 2 – 11 – (Ek : 30/5/1994 - KHK - 530/9 md.; İptal : Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

Yürürlük:

Madde 17 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 18 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
(Teşkilat Şeması)

(Değişik : 30/5/1994 - KHK - 530/Geçici 2 md.; İptal : Ana. Mah'nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı Kararı ile.)

29/2/1984 TARİHLİ VE 2983 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1) 9/4/1990 tarihli ve 414 sayılı KHK'nin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir.Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personelin, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri, ilgili bakan tarafından onanacak bir protokolla tespit olunur.

Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanır.

Geçici Madde 2 – Kadroları ekli listede yeralan personelden kadro unvan ve dereceleri değişenlerin eski kadrolarına eit aylık,ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 – 2983 sayılı kanun ile diğer mevzuatta yeralan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi","Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri, sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi"," Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı" ve "Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar,hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

2983 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

2983 sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

3188

8/5/1985

3291

3/6/1986

KHK/304

31/12/1987

KHK/310

5/2/1988

KHK/414

9/4/1990

3701

22/3/1991

KHK/473

6/12/1992

KHK/530

6/6/1994

KHK/546

7/7/1994

4046

27/11/1994

4568

1/1/2001

KHK/700

12

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

KANUNUN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ>>