TBB DİSİPLİN KURULU KARAR ÖZETLERİ


2005 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2006 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2007 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2008 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2009 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2010 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2011 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2012 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2013 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2014 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2015 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2016 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2017 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA
2018 YILI KARAR ÖZETLERİ İÇİN TIKLA


2005

Avukat hakkında açılan disiplin soruşturmasından sırf şikayetçinin isteği üzerine vazgeçilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.09.2005 E.:2005/32 K.:2005/11

Müvekkil adına alınan paraların geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi gerektiği, bunun yapılmamasının disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.09.2005 E.:2005/32 K.:2005/11

Avukatın işin gereğinden fazla avans almasının, avanstan yapılan harcamaları belgelendirmemesinin, müvekkiline bu konuda gerekli bilgi vermemesinin disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/232 K.:2005/232

Vekaletnamede ahzu kabz yetkisi olmamasına karşın, Avukatın icra dairesinden ve borçludan haricen para tahsil etmesi ve bunu yazılı olarak müvekkiline bildirmemesinin disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/232 K.:2005/232

Avukatın “T. Barosu Kadın Hukuk Komisyon Başkanı” sıfatını kartvizitine yazarak kullanmasının Avukatlık Yasasına, TBB Reklam Yönetmeliğine ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/205 K.:2005/296

Şikayetlilerin, masraf ve vekaletname almalarına rağmen, başlattıkları icra takiplerine devam etmeyerek takipsiz kalmalarına sebebiyet vermelerinden ibaret eylemlerinin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/206 K.:2005/297

Avukatın mal beyanında bulunmamak suretiyle hapis cezası ile cezalandırılması, borç ödememekte direnmesinin mesleğin itibarını sarsan davranışlardan olduğu, bu eylemlerin disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/211 K.:2005/300

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi ve bu hususun re’sen göz önünde tutulmasıgerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/212 K.:2005/301

Kesinleşen yargı kararı ile "Gıyapta Hakaret" suçundan ceza alan avukatın eyleminin aynı zamanda disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/213 K.:2005/302

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi ve bu hususun re’sen göz önünde tutulması gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/214 K.:2005/303

Aleyhe çıkan kararı müvekkilinin yazılı talimatı olmaksızın temyiz etmeyen avukatın eyleminin disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/215 K.:2005/304

Bir avukatın başka bir avukat aleyhine Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayeti, açılan kamu davası ile yapılan icra takibini ve icra hakimliğinde açtığı davayı baroya bildirmemesinin disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/216 K.:2005/305

Bir avukatın web sitesinde müvekkil listesini yayınlamasının iş elde etmek için reklâm sayılabilecek girişim niteliğinde olup disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/217 K.:2005/306

Avukatın, müvekkillerinin çıkarlarını hasmının zararlarını gözetmeden, sert bir biçimde savunmak zorunda olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/218 K.:2005/307

Avukatın, "dilekçesinde kullandığı ‘giderek bataklığa dönüşmüştür’, ‘Hukuk etiği açısından şaheser bir belge’, ‘davalıların kötü niyeti’ (...)” sözlerinin disiplin cezasını gerektirmediği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/218 K.:2005/307

Bir avukatın, diğer avukat aleyhine açtığı (birinci davanın devamı mahiyetinde, tarafları ve konuları da aynı) ikinci davayı baroya bildirmemesi eyleminin disiplin suçu oluşturmadığı,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/219 K.:2005/308

Kararı temyiz etmeyen şikayetli avukatın, şikayetçinin talimatı ile kararı temyiz etmediği kesinleşen yargı kararı ve şikayetçi tarafından imzalanmış tutanak ve dilekçelerle sabit olduğundan eylemin disiplin suçunu oluşturmadığı,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/221 K.:2005/309

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali müstesna, ceza davasında avukat beraat etmiş olsa bile eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirir mahiyette olması halinde disiplin suçunu işlemiş sayılacağı,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/222 K.:2005/310

Şikayetli Avukatın, başlattığı icra takibinde, mükerrer harç ve faiz talep etmiş olması, alınmamasına rağmen ihtiyati haciz giderlerinin tahsili isteminde bulunması, haricen icra dosyasına mahsuben para tahsil etmesine rağmen, icra dosyasına bildirmeyerek, alacağın tamamı üzerinden haciz talep etmesinin özür ve mazerete bağlanamayıp disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/.... K.:2005/311

Antalya Barosuna kayıtlı olmasına rağmen, kurduğu şirketler aracılığı ile Küçükçekmece İstanbul’da Avukatlık mesleğini yürüttüğü anlaşılan avukatın eyleminin disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/226 K.:2005/312

Bir avukatın aynı zaman dilimi içerisinde, ayrı işlerde de (davalarda) olsa bir kişinin hem yararına hem de zararına avukatlık yapmasının etik açıdan uygun olmadığı kadar kamunun inancı ve mesleğe güveni de sarsar nitelikte olduğundan disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/228 K.:2005/314

Bir avukatın meslektaşı hakkında "...kendisine özeleştiri yolunu gösteriyorum. Aslında karşı dava ile de kendisine yeni davalar yaratmak istediğini düşünmemek mümkün değil...", "...çok bilen meslektaşımızın..." gibi sözlerinin küçük düşürücü nitelikte, objektiflik ilkesinden uzak olduğu, üstlenilen savunma görevi ile de bir ilgisi bulunmadığından disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/229 K.:2005/315

Bir avukatın yanında staj yapan Stajyer Avukatın Baro eğitim çalışmalarına katılmasını, devamını ve başarısını denetlememesinin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/230 K.:2005/316

Açmış olduğu davayı iki kez müracaata bıraktığı, mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği sabit olmakla, eylemin Avukatlık Yasası'na ve TBB Meslek Kuralları'na aykırılık nedeniyle disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/233 K.:2005/319

Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesi gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/236 K.:2005/320

Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, şikayete ilişkin bu zamanaşımı süresinin uygulanacağı,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/236 K.:2005/320

Avukatın suç teşkil eden eylemi ile ilgili ceza zamanaşımı süresi dolmuş ise artık disiplin cezası da verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/244 K.:2005/322

Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemiş olmasının şart olduğu, savunma için çağırılmadan veya savunması alınmadan Avukata ceza verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/281 K.:2005/327

Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmeyecekleri ve avukatlık yapamayacakları,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/290 K.:2005/328

Hakkında "Meslekten Çıkarma” cezası tayin adilimiş Avukatın “İşten Yasaklanmasına” da karar verileceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.09.2005 E.:2005/290 K.:2005/328

Müvekkil adına alınan paraların geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi gerektiği, bildirime rağmen müvekkile ulaşma olanağı yoksa, nemalarından da müvekkil yararlandırılmak suretiyle paranın bankaya bloke edilmesi gerektiği, bunun yapılmamasının disiplin suçu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/234 K.:2005/354

Şikayete konu sözlerin şikayetçi Avukatlara değil davacıya söylenmiş olması, davacının da şikayeti bulunmaması halinde şikayet edilen Avukata disiplin cezası verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/235 K.:2005/355

Bir avukatın, başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bildirmemesinin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/239 K.:2005/356

Bir avukatın, internet sitesinde sunduğu çalışma alanları ile ilgili bilgilerin iş temini amacına yönelik, yanıltıcı ve abartılı olması eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu ,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/246 K.:2005/357

Şikayetli avukatın, açtığı davayı takip etmemesi nedeniyle kararın aleyhte çıkmasına ve aleyhine açılan ilamlı icra takibinden şikayetçiyi bilgilendirmemesi nedeniyle şikayetçinin hak kaybına uğramasına sebep olmasından ibaret eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/259 K.:2005/358

Şikayetli avukatın, yedi ay gibi uzun bir süre içinde, şikayetçiden vekaletname ve masraf almasına rağmen davayı açmamış olmasının disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/262 K.:2005/359

Avukatın işlediği suç ile ilgili erteleme kararı verilmesi halinde disiplin kovuşturmasının ceza zamanaşımı süresi sonuna kadar bekletilmesi gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/263 K.:2005/360

Şikayetli avukat hakkında kamu davası açılmış bulunduğu belli olduğundan, dava sonucunun araştırılması ve sonucuna göre disiplin kovuşturmasında bir karar verilmesinin zorunlu olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/266 K.:2005/361

Şikayetli hakkında açılmış ve kesinleşmiş olan beraat kararı “eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması” sebebiyle verilmiş değildir. Bu sebeple, herne kadar ceza davasında beraat etmiş olsa da şikayetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi işlediği ve bu eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/267 K.:2005/362

Şikayete konu ihtarnamede geçen şikayetlinin maddi vakıaları açıkladığı, hakareti içermeyen ve şikayetliyi küçük düşürücü nitelikte olmayan ifadelerden dolayı şikayetliye ceza verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/269 K.:2005/363

1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Ceza Muhakemesi Yasası’nda yer alan “Aleyhe Bozma Yasağı” nın disiplin kovuşturmalarında da uygulandığı,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/269 K.:2005/363

Şikayetli avukatın, şikayetçi avukat hakkında “kendisini avukat olarak tanıtan” ifadesini kullanması şikayetçiyi küçük düşürücü ve incitici nitelikte olduğu ve eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/270 K.:2005/364

Baro Yönetim kurulunca işe el konulmuş ve disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş ise olayda uygulanması gereken zamanaşımı süresi, disiplin kovuşturmasına konu teşkil eden eylem hakkında ceza mahkemesinde dava açılmamış ise Avukatlık Yasası’nın 159/2. maddesinde öngörülen 4,5 yıllık süre olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/272 K.:2005/366

Tekirdağ Barosu’nda kayıtlı üye olmasına rağmen, şikayetlinin Gaziantep’te büro tutarak ve dava açmak suretiyle Gaziantep’te sürekli olarak avukatlık yapmasının disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/276 K.:2005/368

Aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukatın müvekkilinden hiçbir ücret isteyemeyeceği ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorunda olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/278 K.:2005/369

Uzun süren yargılamalar nedeniyle aldığı ücret yetersiz kalsa bile, avukatın yüklendiği işi sonuna kadar takip etmek zorunda olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/278 K.:2005/369

Şikayetli Av. T.D.Y.’nin başlattığı icra takibinde, icra dosyasında vekâletnamesi olmamasına karşın, Av. M.Y.’yi alacaklı vekili olarak göstererek ve haksız icra vekâlet ücretinin tahakkukuna sebebiyet vermesi ve bu ücreti tahsil etmesinden ibaret eyleminin Avukatlık Yasası’nın 34. maddesinin kabul ettiği özen, doğruluk ilkelerine aykırı olmakla disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/280 K.:2005/370

Hakaretin varlığının tespiti için, dilekçenin tamamı değerlendirilmelidir. Dilekçenin içinden çıkarılan bir kelime veya bir cümlenin hakaretin tespitinde sağlıklı bir sonuca götürmeyeceği, bu değerlendirmelerin ışığı altında, şikayetlinin temyiz dilekçesinde kullandığı ve şikayete konu edilen sözlerin, savunma amacı ile söylendiği, davanın konusu nazara alındığında ise savunma sınırları içinde kaldığından şikayetliye ceza verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/282 K.:2005/371

Şikayetli avukatın, şikayetçinin vekili olarak davayı takip etmeyerek müracaata kalmasına sebebiyet verdiği ve bu durumu müvekkiline bildirmediği anlaşıldığından hakkında disiplin cezası tayini gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/283 K.:2005/372

Eylemin disiplin suçunu oluşturması için bir zararın doğmuş olması koşulunun gerekmediği, zarar doğmamış olsa bile disiplin cezası verilebileceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/283 K.:2005/372

Şikayetli avukatın işin başında evliliğin iptali veya butlanı için dava açması gerekirken önce geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmış olmasının ve bir yıllık süreyi geçirdikten sonra açtığı evliliğin iptali davasının reddedilmiş olmasının avukatın sorumluluğunu gerektirebilecek bir durum olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/284 K.:2005/373

Haciz işlemi uygulanırken “memura mukavemet ve hakaret” suçlarından dolayı şikayetli avukat hakkında kamu davası açıldığı, ceza aldığı, cezasının kesinleştiği, bu durumun Avukatlık Yasası’nın 34., TBB Meslek Kuralları’nın 4. ve 25. maddelerine de aykırı olmakla disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/285 K.:2005/374

Disiplin cezası tayini gerekip gerekmediğinin belirlenebilmesi için şikayetli Avukatın savunma dilekçesi içinde yer alan sözcüklerin, o metnin bütünündeki anlamdan soyutlanarak değerlendirilmemesi gerekir. Metnin genel anlamından bu sözlerin savunma için mi, yoksa hasım vekilini hedef alarak onu küçültmek için mi kullanıldığının araştırılması gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:12.11.2005 E.:2005/287 K.:2005/375

Disiplin kovuşturmasında şikayetli avukat hakkında ceza soruşturması başlatılmış bulunması sebebiyle, kamu davası açıldığı takdirde kamu davası sonucunun beklenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesinin zorunlu olduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.11.2005 E.:2005/312 K.:2005/377

Şikayetlinin Aydın Belediyesi’nin avukatı olmasına rağmen, Aydın Belediye Başkanı aleyhinde aynı belediyeyi zarara uğratmaktan dolayı açılan kamu davasında belediye başkanının vekaletini üstlenerek sanık vekili sıfatı ile duruşmalara katılmasının Avukatlık Yasası’nın 38/b maddesindeki “menfaati zıt” kavramına ilişkin koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşılmakla, eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:12.11.2005 E.:2005/315 K.:2005/378

Baro Disiplin Kurulu'nca savunması alınmaksızın avukata disiplin cezası verilemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:12.11.2005 E.:2005/325 K.:2005/379

Şikayetçiden aldığı keşif avansını mahkeme veznesine yatırmayarak, davanın müvekkili aleyhine sonuçlanmasına sebebiyet verdiği kesinleşen kamu davası ile kanıtlanan Avukatın eyleminin aynı zamanda Avukatlık Yasası’nın 34., Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 41 ve 42. maddelerine aykırı olmakla, disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.12.2005 E.:2005/254 K.:2005/381

Avukatlık Yasası’nın 140/2. maddesine göre, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise avukat hakkındaki disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletileceği, bu hususun re’sen göz önünde tutulması gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:03.12.2005 E.:2005/292 K.:2005/386

Tek başına çalışan avukatın usulüne uygun olarak prosedürü tamamlamadan ve gerçek bir "Avukatlık Ortaklığı" kurmadan, "Avukatlık Ortaklığı" ve/veya yasa ve yönetmeliğe aykırı da olsa, "Hukuk Bürosu" ibaresi kullanmasının disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.12.2005 E.:2005/318 K.:2005/399

Kazandığı işçi nemalarıyla ilgili bir davanın Çorum’da yayınlanan gazetelerde haber yapılmasının iş temin etmeye yönelik reklam mahiyetinde olduğu, şikayetli avukatın gazete yazısına karşı ilgisinin olmadığına ilişkin bir açıklamada bulunmadığı anlaşılmış olmakla, eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.12.2005 E.:2005/320 K.:2005/401

Azledildiğini bilmesine rağmen, duruşmaya katılarak, azleden adına beyanda bulunmasının, avukatın yüklendiği görevi özen ve doğruluk içinde yerine getirmediğinin kabulü olarak nitelendirileceği ve eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.12.2005 E.:2005/324 K.:2005/405

Şikayetli avukatın, şikayetçi avukat hakkında dava açmasına karşın Baro'ya yazılı bildirimde bulunmamasından ibaret eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/297 K.:2005/419

Duruşma yapılmadığı bir sırada mübaşirle konuşan avukatın, hakim tarafından salondan çıkarılması tehdidine karşı sessiz kalmasının beklenemeyeceği, TBB Meslek Kuralları’nın 17. md.sinde saygı esasının karşılıklı olmasının arandığı, şikayetli avukat tarafından yargıca, duruşma yapılmadığı için mahkemeye karşı yapılan bir saygısızlık dosya içeriğine göre söz konusu olmadığından "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar" da bir isabetsizlik görülmediği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/313 K.:2005/422

Şikayetçinin bilgisi dahilinde yapıldığı anlaşılan cirolar nedeniyle bonoların ciro edilen alacaklı adına takibe konulduğu, icra takiplerinin yasaya uygun yapıldığı, tahsil edilen paranın, icra dosyalarında alacaklı olarak görünmeyen şikayetçiye verilmemesinin doğru bir davranış olduğu, borçlunun mal varlığının yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı, alacağın tamamının tahsili imkanı olmadığı anlaşıldığından eylemin disiplin cezasını gerektirmediği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/329 K.:2005/425

Şikayetli davacı avukatının, avukatı olmasına rağmen davalı asil ile görüşmesinin TBB Meslek Kuralları’nın 31. maddesinde yazılı “avukat, hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir.” düzenlemesine aykırı olduğu ve disiplin cezasını gerektirdiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/332 K.:2005/428

İcra takibinin borçlusu olan şahıs ile aralarında fiili ve hukuki ilişki bulunmadığı halde bir kısım şahıslara (İİK 89. md. uyarınca) Haciz İhbarnameleri'nin çıkarılmasının disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/334 K.:2005/430

"Görevli Memura Hakaret" suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkemece şikayetli avukatın cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar verildiği, şikayete konu olayda, görevli memurun bir dizi hukuka uygun olmayan işlemlerde bulunduğu, bu haksız işlemlere karşı şikayetli avukatın sessiz kalamadığı ceza davası içeriğinden anlaşılmıştır. Bu nedenle şikayetli hakkında tayin edilen "Kınama" cezasının "Uyarma" cezasına çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/337 K.:2005/432

Şikayetli avukatın haricen yaptığı tahsilatı icra dosyasına bildirmeyerek, dosyadaki alacak miktarının tamamı üzerinden haciz işlemine devam etmiş olmasından ibaret eyleminin Avukatlık Yasası’nın 34., TBB Meslek Kuralları’nın 4. maddeleri hükmü uyarınca “özen” ve “doğruluk” ilkesine aykırı olması sebebiyle eylemin disiplin suçunu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/342 K.:2005/436

Şikayetli avukat hakkında verilen "Uyarma" cezasına itiraz etmeyen Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden yapılan itiraz, ilk tebliğ tarihine göre 30 günlük süre geçirildikten sonra yapıldığından ve süresinde olmadığından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/350 K.:2005/442

Şikayetli avukatın, şikayetçinin müvekkilinin kardeşi ile ve bilgisi dışında tanzim ettiği protokolde, hasım taraf ile şikayetçinin azlini öngören metni imzalamasının disiplin suçununu oluşturduğu,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.12.2005 E.:2005/356 K.:2005/445

Şikayetli avukat hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, kesinleşmemiş olsa dahi mahkumiyet kararı verildiği, şikayetli avukatın kamu davasına konu olan eylemleri ile ilgili dosya içinde ciddi deliller bulunduğunun tespit edildiği, bu nedenle eylemi meslekten çıkarma cezasını gerektirecek mahiyet ve nitelikte olduğundan, tedbiren işten yasaklanma kararı verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir husus görülmediği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:25.12.2005 E.:2005/427 K.:2005/454


2006

Aralarında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olması halinde avukatın müvekkilinden resmî nitelikteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenenden daha fazla ücret tahsil edemeyeceği,
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/132 K.:2006/209

Bir avukatın başka bir avukat aleyhine Baro Hakem Kurulunda takip edeceği davayı Baroya bildirmek zorunda olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/137 K.:2006/213

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararları kesin olup, bu kararlar aleyhine ancak idari yargı yoluna gidilebileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/218 K.:2006/218

Bir avukatın bir davada, başka bir avukatın temsil ettiği kimse ile meslektaşının izni haricinde doğrudan temasa geçmesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/148 K.:2006/221

Geniş biçimde ibranamenin avukatlık ücretini de kapsadığı. Avukatlık ücretinin niteliği. Tahsil edilen avukatlık ücreti için icra takibi yapılamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/149 K.:2006/222

Bir haktan vazgeçme anlamındaki işlemlerden dolayı müvekkilin yazılı muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu. Buna aykırı davranmanın mesleğin itibarını sarsacak davranış niteliğinde olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/154 K.:2006/227

Avukatın yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği. Mesleki çalışmasında avukatın hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınması gerektiği. Avukatın meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüş ve düşüncelerini açıkça belirtemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/156 K.:2006/228

Avukatın ayni işte menfaati zıt kişilerin vekâlet görevinin üstlenemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.06.2006 E.:2006/158 K.:2006/230

Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnat olunan hususun avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenilmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınmasının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.06.2006 E.:2006/163 K.:2006/232

Büronun değiştirilmesi halinde Baro'ya bildirilmesi gerektiği. Avukatların ücretsiz dava takip edemeyecekleri.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.07.2006 E.:2006/135 K.:2006/239

Yasanın amir hükmüne aykırı olarak hacizli malların satışının istenilmesinin disiplin suçunu oluşturduğu. Şikayetten vazgeçilmesinin disiplin kovuşturmasının devamını engellemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.07.2006 E.:2006/160 K.:2006/242

Avukatlar hakkında re'sen disiplin soruşturması yapılabileceği. Reklam yasağına aykırılık. Aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etme veya mütalaa vermenin yasak olduğu. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.07.2006 E.:2006/--- K.:2006/243

Avukatın, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği. Meslektaşı ile ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.07.2006 E.:2006/174 K.:2006/253

Şikayetli avukatın, vekaletnamesinin olmadığını bilmesine karşın, icra dairesine müvekkili ile ilgisi olmayan bir vekaletnameyi itiraz dilekçesine ekleyerek, icra takibine itiraz etmesi ve takibi durdurması, avukatın sahip olması gereken “özen” ve “doğruluk” ilkelerine aykırı olmakla, eylemin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.07.2006 E.:2006/177 K.:2006/256

Avukatlık ücretinin, dava veya hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın % 25’ini geçemeyeceği. Bu hükmü ihlalin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.07.2006 E.:2006/186 K.:2006/260

Avukatın, doğrudan hasım tarafla görüşmesinin TBB Meslek Kuralları’nın 31 inci maddesine aykırılık oluşturduğu. Disiplin suçlarında zamanaşımı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.07.2006 E.:2006/187 K.:2006/261

Vekalet alan ikinci avukatın, bir avukatın yürütmekte olduğu işi kabul etmeden önce o davayı takip eden ilk vekalet sahibi avukata bilgi verme ve ondan yazılı muvafakat almakla yükümlü olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.07.2006 E.:2006/198 K.:2006/269

Hapis hakkı işlemini usulüne uygun olarak yerine getirmeyen avukatın görevini kötüye kullanmış sayılacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.07.2006 E.:2006/226 K.:2006/270

Avukatların birden fazla bürolarının olamayacağı, irtibat bürosu açamıyacakları. Kartvizitlerine "Avukat" ibaresinden başka ünvan yazdıramayacakları2006.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/183 K.:2006/277

Şikayetli avukatın dava değerinin üzerinde teminat adı altında aldığı bir paranın hesabını müvekkiline vermemesi, iadesi gereken kısmını iade etmemesi, yargılamaya sebebiyet vermesi, güven sarsıcı ve kamunun mesleğe olan inancını zedeleyecek bir davranış olduğundan displin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/200 K.:2006/278

Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapılmasının disiplin cezasını gerektirdiği. Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/205 K.:2006/281

İcra takibinde yasal sınırları aşan faiz ve çek tazminatı istemenin avukatlık mesleğinin saygınlığı ve onuru ile bağdaşmadığı. Disiplin cezasının belirlenmesinde, eylem ile ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/206 K.:2006/282

Avukatların salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlenmeli almakla yükümlü oldukları.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/210 K.:2006/286

Avukatların levhaya yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde Baro bölgesinde büro kurmak zorunda olduğu. Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapmasının yasak olduğu. Ücret karşılığı başka avukatın yanında sigortalı çalışan avukatın da o yer Barosuna kaydının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/214 K.:2006/290

Avansın işin gereğini çok aşmamasına dikkat edilmesi ve kalanının işin sonunda müvekkile iadesi gerektiği. Kararın temyiz edilmemesinin ve giderlerinin yatırılmamasının olası sonuçları hakkında müvekkilin ikaz edilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/216 K.:2006/292

Avukatın, levhasına yazılı bulunduğu Baro bölgesi dışında sürekli avukatlık yapmasının yasak olduğu. Avukatlıktan yasaklananlarla işbirliği edilemeyeceği veya bu gibilerin büroda çalıştırılamayacağı. Deneme süresinde de olsa, sigortalı avukat olarak çalışmanın yasa, yönetmelik ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na aykırı davranmak hakkını vermeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.07.2006 E.:2006/219 K.:2006/293

Disiplin cezalarının ertelenemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:15.09.2006 E.:2006/235 K.:2006/311

Reklam yasağına aykırılık. Disiplin kovuşmasında avukatın isteği ya da Disiplin Kurulunca gerek görülmesi hallerinde incelemenin duruşmalı olarak yapılması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:15.09.2006 E.:2006/237 K.:2006/313

İcra dosyasına yatırılan meblağı tahsil ettiği halde, müvekkiline bilgi vermemenin disiplin suçunu oluşturduğu. Hapis hakkının koşulları.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.09.2006 E.:2006/328 K.:2006/314

Gerek Avukatlık Yasası gerek CMK’da tekerrür esaslarının uygulanmasında, eylem tarihinde, önceki cezanın kesinleşme tarihinin tekerrüre esas alınmasının öngörüldüğü.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:15.09.2006 E.:2006/241 K.:2006/317

Avukatın hakim ve savcılarla ilişkisi. Avukatın, kişisel ve meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmadan ayrılabileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:15.09.2006 E.:2006/244 K.:2006/318

Avukatın, vekalet almadan iş takibi yükümlülüğünü taahhüt ederek, avukatlık ücret sözleşmesi düzenlemesi ve ücret tahsil etmesinin disiplin suçu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.11.2006 E.:2006/324 K.:2006/397

Avukatların devlet memuru olmadığı, bu nedenle 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’un hükümlerinden yararlanamayacakları.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.11.2006 E.:2006/334 K.:2006/412

Avukatın yedieminlik görevini suistimal etmesinin mesleğin itibarını zedeleyecek nitelikte olduğu ve disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.11.2006 E.:2006/341 K.:2006/415

İkinci bir avukata vekalet verildiğinde, ilk avukata yazı ile bilgi verilmesi gerektiği. Kendisine vekalet verilen ikinci avukatın, önceki vekilin azledildiğine dair beyanın doğruluğunu araştırması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.11.2006 E.:2006/345 K.:2006/417

Meslektaşını rencide edici, savunmanın hukuki yönü ile ilgili olmayan, olgunluk ve objektiflik ilkesinden uzak ifadeler kullanılmasının disiplin suçunu oluşturduğu. Eylem tarihi itibariyle tekerrüre esas cezaların neler olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.11.2006 E.:2006/346 K.:2006/418

Avukatın hangi hallerde duruşmayı terk edebileceği. Avukatların farklı düşünce ve inançlarını meslek ilkelerini ve üstün hukuk normlarını çiğneyerek kamuoyuna duyurmaları ya da avukatlığı böyle bir duyurunun aracı olarak kullanmalarının kabul edilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.11.2006 E.:2006/358 K.:2006/423

Şikayet edilen Avukatların, müvekkilleri tarafından mirasın kabulü anlamına gelecek işlemler yapıldığını bildikleri/bilmeleri gerektiği halde, mirasın reddi davası açmalarının Avukatlık Kanunun 34 ve 38/a maddelerine aykırı olduğu ve disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:18.11.2006 E.:2006/401 K.:2006/426

Avukatın özel yaşamında da avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/360 K.:2006/437

Avukatın, kendisine yapılan yolsuz veya haksız teklifi reddetmek, mesleki bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınmak zorunda olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/366 K.:2006/442

Meslek itibarının korunması açısından bir avukatın meslektaşı aleyhine açtığı dava veya takibi Baro'ya bildirmesinin bir zorunluluk olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/368 K.:2006/443

Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri vermesine dikkat edilir.” hükmü gereği, avukatın avans olarak aldığı paradan zorunlu olmadıkça şahsi harcamalar yapmaktan kaçınması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/369 K.:2006/444

Avukatın kendisine iş sağlama ve meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratacak her türlü davranıştan özenle kaçınması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/369 K.:2006/444

Hapis hakkının iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/372 K.:2006/445

Beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının başlı başına bir disiplin kovuşturmasını gerektirecek nitelikte olması durumunda, kovuşturmanın sonuçlandırılması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/372 K.:2006/445

Avukatların karşılıklı ilişkilerinde saygı ve ölçü kurallarına uymaları gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/377 K.:2006/448

Avukatların yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak zorunda oldukları. Sahteciliğin avukatlık mesleğinden çıkarılmayı gerektirecek bir suç olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.12.2006 E.:2006/379 K.:2006/449

Şikayetlinin ilişkilerinde avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmadığı, çevrede bu yolda izlenimler yarattığı, iş temini hususunda E.B. ile birlikte hareket ettiği anlaşılmakla, şikayetlinin eyleminin Avukatlık Yasasının 34, 38/a ve 48. maddesi ile TBB. Meslek Kurallarının 4 ve 8. maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.12.2006 E.:2006/309 K.:2006/461

Herhangi bir haktan vazgeçme işleminin müvekkilin zararına olmayacağı, hatta yararına olacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi, yazılı olurunun sağlanmasının avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkesinin bir gereği olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/347 K.:2006/462

Avukatın, temsil ettiği tarafın çıkarlarını korumasının gerektirdiği ölçüyü ve objektif tartışma sınırını aşan, yersiz ve icapsız olarak karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, onu küçük düşürmeye ve dürüst olmayan bir kişi olarak göstermeye yönelik beyanlarının hukuka aykırı olduğu ve avukatın sorumluluğunu gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/383 K.:2006/468

Avukatın reddi hâkim talepli dilekçesinde, “Sayın Yargıç, Hukuk bilgisinden yoksundur… Yargılama faaliyetlerini yürütmeye ehil değildir… Davanın şekil ve ön şartları konusunda dahi bilgisi olmayan veyahut bilgisiz görünen Yargıcın söz konusu davayı esastan sonuçlandırması söz konusu değildir” şeklinde beyanlarının Avukatlık Yasasının 34. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 5, 17 ve 23. maddelerine aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/392 K.:2006/471

İşin ikinci bir avukata daha verilmesi halinde, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi verilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/395 K.:2006/474

Avukatın haksız rekabet yaratacak her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/395 K.:2006/474

Avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğüne uygun davranması gerektiği. Avukatın muhatabına gönderdiği ihtarname içeriğinden sorumlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.12.2006 E.:2006/399 K.:2006/477


2007

Avukatın kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkili adına basına açıklamada bulunamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:12.01.2007 E.:2006/431 K.:2007/17

Bir meslektaşının yerine geçmeyi kabul eden avukatın, her şeyden önce yazılı olarak meslektaşına haber vermesinin meslektaşlık hukukunun gereği olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:12.01.2007 E.:2006/433 K.:2007/18

İcra takibinde bileşik faiz uygulanmak suretiyle alacağın şişirilmesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:13.01.2007 E.:2006/435 K.:2007/20

Disiplin suçlarında tekerrür hali. Tekerrür için eylem tarihinin değil, kesinleşme tarihinin esas alınması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:13.01.2007 E.:2006/448 K.:2007/22

Dilekçede kullanılan ifadelerin ölçülülük, objektiflik ve eleştiri sınırlarını aşmaması gerektiği. İddia ve savunma hakkının her türlü etkiden uzak olarak kullanılması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:13.07.2007 E.:2007/181 K.:2007/24

Mesleğe güveni sarsacak davranışta bulunmanın yasak olduğu. Makbuz karşılığı alınan paranın icra dosyasına bildirilmemesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/440 K.:2007/33

Avukatın aynı işte menfaati zıt tarafı temsil edemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/444 K.:2007/36

Davanın müracaata bırakılarak yeniden harç ödenmesine sebep olunmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/444 K.:2007/36

Avukatın dilekçesinde kullandığı ifadelerinin savunma sınırları içerisinde kalması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/446 K.:2007/37

Tahsil edilen paranın, bir başka işteki vekalet ücreti alacağından bahisle mahsubunun mesleğe olan güveni sarsacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/447 K.:2007/38

Hapis hakkının kullanılmasının ancak bu hakkın hangi işten dolayı ve ne miktarda kullanıldığı hususunun yazılı olarak müvekkile bildirilmesi ile mümkün olabileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/447 K.:2007/38

Avukatın, avukatlıktan ayrılmasının avukatlığı sırasında ki eylem ve davranışlarından dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/447 K.:2007/38

Avukatın tazminat davasında faiz talebinde bulunmamasının, bono karşılığı tazminat bedelinden feragat etmek suretiyle tahsil ettiği parayı müvekkiline vermemesinin özen ve doğruluk yükümlülüğüne aykırı olduğu ve disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/449 K.:2007/39

Davaların başvuruya bırakılmasının disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/451 K.:2007/41

Avukatlar kamu görevlisi olmadıklarından "5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun" kapsamında olmadıkları.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/451 K.:2007/41

Avukatın yararı çatışan diğer tarafın vekaletini almasının yasak olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/453 K.:2007/43

Avukatların "5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/454 K.:2007/44

Tacirlik ve esnaflık gibi ticari faaliyetlerin avukatlıkla bağdaşmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.02.2007 E.:2006/455 K.:2007/45

Yıllık ücretli izin hakkının, banka sırrı kapsamında değerlendirilemeyeceği. Müvekkille ilgili bilgilerin, banka sırrı olduğu gerekçesiyle verilmemesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2006/438 K.:2007/53

Tutuklu müvekkilin mektuplarının denetimden geçirilmeden muhataplarına ulaştırılmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2006/442 K.:2007/54

Vekaletname ve para verilmesine karşın davanın açılmamasının disiplin suçunu oluşturduğu. İşten çıkartma cezasının bir avukatın meslekten çıkartılmasından önce uygulanabilecek son yaptırım olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2006/458 K.:2007/56

Avukatın, taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2006/459 K.:2007/57

Avukatın, imzaladığını kabul ettiği tutanaktaki beyanları ile tanık olarak dinlendiği mahkemedeki ifadesinin birbirinden farklı olduğu. Bu hususun "Avukat mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır." kuralına aykırı olup, eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2006/462 K.:2007/59

Avukatın, basılı evrak ve internet sitesinde kendini ifade etme sınırlarını aştığı. Bu hususun Avukatlık Yasası, Reklam Yasağı Yönetmeliği ile Meslek Kurallarına aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2007/1 K.:2007/61

Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukatın, yararı çatışan kimseleri temsil etmesinin yasak olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2007/25 K.:2007/65

Tedbiren işten yasaklanma koşullarının neler olduğu. Dolandırıcılık eyleminin meslekten çıkarma cezasını gerektirdiği. Disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonuna kadar bekletilmesinin zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.02.2007 E.:2007/31 K.:2007/66

Avukatın, müşteki müvekkilinin şikayet hakkının düşmesine neden olmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.03.2007 E.:2007/21 K.:2007/81

Bir avukatın birden fazla bürosunun olamayacağı. Bürosunu değiştiren avukatın yenisinin adresini Baroya bildirmekle zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.03.2007 E.:2007/34 K.:2007/89

Prensip olarak 02.05.2001 tarihinden önce işlenen yüz kızartıcı suçlarda eylem ile uygunluk gösteren ve meslekten çıkarma cezasından daha aşağı bir disiplin cezasının kabulünün benimsendiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.03.2007 E.:2007/40 K.:2007/91

Askerlik görevini yapan ve icra takibi başlatan avukata Askeri Ceza Kanunu'nun Ek 2/b maddesi gereği “Kıta ve müesseselerden ayrılanların askerlik kıyafetinden ayrılmak şartiyle kendi iş ve sanatlariyle iştigalleri caizdir.” hükmü gereği disiplin cezası verilmemesinin hukuka uygun olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.03.2007 E.:2007/53 K.:2007/93

Avukatlık Yasası’nın 11. maddesi avukatların “aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet veya görev” alamayacaklarını düzenlemekte ise de şikayetli avukatın erbaş olarak ayda 15,00 YTL olduğu anlaşılan harçlığının bu nitelemeye girmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:16.03.2007 E.:2007/53 K.:2007/93

Avukatın, Baro Genel Kuruluna katılmasının zorunlu olduğu. Katılmamasının para cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:17.03.2007 E.:2007/62 K.:2007/95

Avukatın ceza davasında beraat etmiş olmasının mutlaka disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi sonucunu doğurmayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.03.2007 E.:2007/35 K.:2007/97

Avukatın, haricen tahsil ettiği bedel karşılığında, icra vekalet ücreti alabilmek için ileri tarihli ödeme makbuzu düzenlemesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.03.2007 E.:2007/43 K.:2007/103

Avukatların "5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa" hükümlerinden yararlanamayacakları.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.03.2007 E.:2007/45 K.:2007/105

Disiplin cezalarına karşı karar düzeltme ya da yargılamanın yenilenmesi gibi itiraz yollarının bulunmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:30.03.2007 E.:2007/56 K.:2007/111

Savunma sınırlarını aşan, hakaret içeren sözlerin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:27.04.2007 E.:2007/70 K.:2007/123

Nedeni ne olursa olsun, bir avukatın meslektaşına ya da herhangi bir vatandaşa aşağılayıcı, azarlayıcı ve küçük düşürücü sözler sarf etmesi TBB Meslek Kuralları’nın 4. maddesine aykırı, gerek Avukatlık Yasası, gerek TBB Meslek Kuralları hükümleri ile oluşturulmak istenen avukat imajına uygun düşmemekte olup şikayetlinin eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:27.04.2007 E.:2007/74 K.:2007/126

Avukatların 5525 sayılı yasa kapsamında olmadığı. Vekil eden yerine davada taraf olmayan bir kişinin direktifiyle hareket edilmesinin avukatın hukuk kurallarını tam olarak uygulaması ve özen yükümlülüğüne aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:27.04.2007 E.:2007/81 K.:2007/133

Temyiz dilekçesinde usulî eksiklik olsa bile kuşku ve/veya varsayımla disiplin cezası verilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:11.05.2007 E.:2007/105 K.:2007/160

Aynı işte menfaati zıt olan bir tarafa daha önce avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş avukatın teklif edilen işi reddetmek zorunda olduğu. “Aynı işte” kavramının geniş yorumlanması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/113 K.:2007/175

Avukatın, bir başka mahkemedeki işi sebebiyle gecikmesi halinde meslektaşını beklemesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/114 K.:2007/176

Avukatların kullandığı başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta irtibat bürosu, emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, önceki dönem baro başkanı, marka patent vekili, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar yazılamayacağı ve basılı evrakın reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/116 K.:2007/178

Hiçbir avukatın bir meslektaşının tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamayacağı. Bu yoldaki şikayetlerin yapılacağı merciin yalnız Barolar olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/120 K.:2007/181

"Siyasi amaçlarla ve Edirne Barosu yönetiminde bulunmayı koz olarak kullandığını tahmin ettiğim avukatların benden çok sonra ve süresi dışında müracaat etmelerine rağmen, hiçbir endişeye ve sınava tabi tutulmadan, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde görevlendirilmelerini esefle karşılıyorum." sözlerinin savunma sınırlarını aşmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/135 K.:2007/192

Avukatın kendisiyle ilgili her türlü belgeyi Baroda görme hakkına sahip olduğu. Disiplin Kurulu üyesinin Baro Yönetim Kurulu üyesi iken soruşturmada görev almasının usule aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:01.06.2007 E.:2007/136 K.:2007/193

Stajyer avukatın meslek etiğine aykırı hareketlerden kaçınması gerektiği. Staj dönemindeki eylemlerin de disiplin kovuşturması konusu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:22.06.2007 E.:2007/141 K.:2007/201

Avukatın, özel yaşantısında da mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması gerektiği. Baro Disiplin Kurulunun, Baro Yönetim Kurulunun “Disiplin Kovuşturması Açılması” kararında bildirdiği sebeplerle bağlı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:13.07.2007 E.:2007/171 K.:2007/232

"Bunlar tamamen davalı vekilinin velayetin tarafımıza verilmesini önlemeye matuf uydurmalardır." sözlerinin savunma sınırlarını aştığı. Şikayetli avukatların, örneği dosyada bulunan dava dilekçesinde, akademik unvanlarla birlikte isimlerinin diyagonal, kalın ve büyük punto ile her bir sahifeye basılmış olmasının reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olup disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:13.07.2007 E.:2007/186 K.:2007/244

Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturmasının disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:15.08.2007 E.:2007/232 K.:2007/252

Avukatların iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve hareketten kaçınmaları gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.09.2007 E.:2007/260 K.:2007/260

Avukatın kullandığı dilekçelerde eski bir hakim olduğunu belirtmesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.09.2007 E.:2007/194 K.:2007/267

Avukatın büyük logolu ve reklâm amaçlı tabela kullanmasının TBB Reklâm Yasağı Yönetmeliğine aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.10.2007 E.:2007/248 K.:2007/310

Bir avukat başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi Barosuna bir yazı ile bildirir. Şikâyetlinin ise, vekili tarafından şikâyette bulunulmuş olması sebebiyle Baroya bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, şikâyetlinin eyleminin disiplin suçunu oluşturmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.10.2007 E.:2007/255 K.:2007/315

Avukatlık mesleğinde, yanlış bilgi ve belgelerin kullanılmasının kabul edilemez olduğu. Meslektaşı küçük düşürücü düşüncelerin açıklanamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/257 K.:2007/324

Avukatın kullandığı sözlerin ne anlama geldiğini ve nereye gittiğini bilmesi, meslektaşlarını mahkemeler huzurunda küçük düşürecek davranışlardan özellikle kaçınması gerektiği. Avukatın gerek yazarken ve gerekse konuşurken ince ve zarif olması, meslektaşını asla ve asla küçümsememesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/261 K.:2007/328

Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgili olup taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalması gerektiği. Avukatın kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkili adına açıklamada bulunamayacağı. Açıklamalarda adalete etkili olmak amacı güdülemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/266 K.:2007/333

Şikâyetli Avukatın Garanti Bankası Hukuk Müşaviri sıfatıyla “avukat kimliği ile hiçbir işlem yapılamayacağı” yönünde görüş bildirmesinin Yasa ve Meslek Kurallarına aykırı olduğu ve disiplin cezası tayinini gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/281 K.:2007/345

Şikayetli avukatın disiplin soruşturmasında duruşma tutanağı örneği istemesi, tanıklarının dinlenmesi sırasında hazır bulunmak istemesi tamamen hukuki olup, bunların karşılanmaması, savunma hakkının kısıtlanmasının, “Adil Yargılanma” hakkının ihlali niteliğinde olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/289 K.:2007/351

Avukatın gazeteye verdiği röportajda "Davamız sonuçlandı. Hızlı sayılabilecek bir yargılama sürecinden sonra işçilerin maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve iş yasasından doğan diğer alacaklarını almaya hak kazandık. Sıra tahsil aşamasına geldi. Başarımı ekibime ve çok çalışmama bağlıyorum.” şeklinde beyanlarının reklâm yasağına aykırılık teşkil ettiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:02.11.2007 E.:2007/292 K.:2007/354

Avukatlık Yasasının 136. maddesi “Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal” suçundan kesin olarak hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezasının verileceğini hüküm altına almıştır. Avukatlık Yasasının 154. maddesine göre, haklarında meslekten çıkarma cezası verilen avukatların işten yasaklanmalarının da zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:03.11.2007 E.:2007/306 K.:2007/355

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali müstesna, beraatla sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması yapılabileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:03.11.2007 E.:2007/311 K.:2007/358

Bir avukatın başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/287 K.:2007/363

Duruşma tutanakları ve duruşma defterinde tahrifat yapmış olan şikayetli avukat, avukatlık mesleğinin en önemli özelliklerinden olan dürüstlük ve doğruluk ilkesine aykırı davranmış, avukata olan güveni sarsmıştır. Ceza davasında beraat etmiş olsa bile avukatın disiplin yönünden cezalandırılabileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/308 K.:2007/374

Avukatın özel yaşamında da mesleğinin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınması gerektiği. Avukatın konutuna ait aidatı ödememesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/315 K.:2007/378

"İnancı kötüye kullanma" suçundan hüküm giymiş olmak”, “yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş olsa bile” avukatlığa engel bulunmakta ve uygulanması gereken disiplin cezasının da "meslekten çıkarma" olması gerekmekte ise de şikayetlinin disiplin sicilinde disiplin cezasının bulunmayışı, suç işleyenin topluma kazandırılması genel düşüncesi ile hakkında "meslekten çıkarma" cezası yerine bir alt ceza olan “üç ay süre ile işten çıkarma cezası” tayinin gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:24.11.2007 E.:2007/316 K.:2007/379

Avukatın dilekçesinde bildirdiği “İşçinin zihinsel ve bedensel yetersizliği sebebiyle iş akdinin feshi durumlarında savunmasının alınmasının işverenden beklenemeyeceği yazılıdır.” sözlerinin hakaret içermediği, mesleki yetersizlik anlamında kullanıldığı anlaşıldığından disiplin cezasını gerektirmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/320 K.:2007/382

Hazırlık soruşturmasında müvekkilinin “kendi imzasıyla” şikayetten vazgeçmesi halinde, avukatın kamu davasında müdahil vekili olarak yargılamaya katılmasının disiplin cezasını gerektirmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/322 K.:2007/384

Avukatın hapis hakkını oranlı kullanması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/331 K.:2007/389

Avukatın hak kazandığı avukatlık ücretiyle yaptığı giderlere ilişkin müvekkiline bilgi ve hesap verme yükümlülüğü olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/331 K.:2007/389

Bilinen ve kabul edilen kural ve usulleri bilmediği takdirde avukatın kusurlu sayılacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/331 K.:2007/389

Şikayetli avukatın yeminli tercümana karşı duruşma sırasında etik değerlere aykırı düşecek şekilde müdahale edip etmediğine ilişkin disiplin kovuşturmasında Baro Disiplin Kurulunun dosya kendisine geldikten sonra şikayetli avukata iddiasını kanıtlamak üzere imkan tanımadığı anlaşıldığından kararın bozulması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/332 K.:2007/390

Avukatın yazarken ve konuşurken düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği. Meslektaşlarına küfür etmesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/333 K.:2007/391

Adlî yardımla görevli avukatın adlî yardımda bulunulan kişinin durumunun düzelerek avukatlık ücreti ödeyebilecek duruma geldiğinde durumu Baroya bildirmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:23.11.2007 E.:2007/339 K.:2007/397


2008

Her iki işlem üzerinden de yasanın öngördüğü 4,5 yıllık zamanaşımı süresi geçtiği, eylemler sebebiyle ceza kovuşturması açıldığına dair dosyada bir belge de bulunmadığı, bu nedenle "zamanaşımı" nedeniyle disiplin kovuşturmasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/133 K.:2008/300

İcra takibi için fahiş faiz talep etmenin Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kurallarına aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/141 K.:2008/301

Avukatın müvekkiline bilgi vermeden, müvekkili adına takip ettiği davadan feragat etmesinin disiplin suçunu oluşturduğu. Ancak şikayetçinin şikayetli ile birlikte duruşmada hazır bulunduğu, bu nedenle disiplin cezası verilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/160 K.:2008/302

Avukatın bir davada vekil varken hasım tarafla görüşme yapmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/165 K.:2008/304

Şikâyet eden başka dosya için vekâletname ve vekâlet ücretini vermiş, fakat şikâyet konusu dosya için şikâyetli ile anlaşmamış olduğundan, şikayete konu dosyada vekil sıfatını taşımamış olan avukata disiplin cezası verilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/168 K.:2008/305

Şikayetli ile Avukat F.E arasında bir tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şikayetlinin davalı vekiline hakaret ettiğine ilişkin kuşkudan uzak ve inandırıcı delil bulunmadığı, aksine %75 oranında görme engelli olan şikayetlinin davalı vekili ile tartışıp, ona hakaret etmesi için bir nedeninde bulunmadığı anlaşıldığından şikayetli avukatın, Yasa’ya ve TBB Meslek Kurallarına aykırı bir eylemde bulunmadığı kanısına varılmış olmakla, kınama cezasının kaldırılarak, şikayetli hakkında “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/183 K.:2008/313

İcra takibine konu borcun kapanmış olmasına karşın, avukatın şikâyetliden fazladan para isteyerek bunu sağlamak için maaş haczini devam ettirmesinin Avukatlık Yasasının 34. maddesinde öngörülen, "görevin özenle ve doğrulukla yerine getirilmesi" ilkesine aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/184 K.:2008/314

Süre geçtikten sonra davaları açmak ve davaların reddine neden olmanın ve aleyhe verilen kararları temyiz etmemenin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/187 K.:2008/317

Müvekkiline önceden hiçbir bilgi vermeden ve muvafakatini almadan vekili sıfatı ile davaya katılmanın disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/190 K.:2008/319

Kamu hizmeti gören ve bağlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki Baroya bağlı bir avukatın, bu sıfatından kaynaklanan Baro Genel Kurulunda oy verme görevi sırasında, başını türbanla örtmek suretiyle dinsel inançlarını, hatta siyasal nitelikteki bu tavrını ortaya koymasına izin verilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/191 K.:2008/320

Müvekkil adına alınan paraların ve başkaca değerlerin geciktirilmeksizin müvekkile duyurulması ve verilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/194 K.:2008/323

Avukatlık ücretinin ödenmesine ve 9 – 10 ay gibi bir zamanın geçmesine rağmen davanın açılmamasının Avukatlık Kanununa ve TBB Meslek Kurallarına aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/197 K.:2008/326

Şikâyetli Avukatın, müvekkili ile olan vekâlet ilişkisinin devamı esnasında eş zamanlı olarak hasım tarafın da vekâletini üstlenmesi, Avukatlık Yasasının 34, 38/b, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 2, 3, 4, 36. maddelerine aykırı olmakla disiplin suçu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:05.09.2008 E.:2008/198 K.:2008/327

Avukatın itiraz dilekçesi ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiası ile cezaî yaptırım tehdidi ile baş başa bırakılmasının kabul edilemeyeceği. Her ne kadar öğretide “süreğen avukatın” da cezai sorumluluğu olduğu tartışılmakta ise de, bu görüşün “avukatın bağımsızlığı” kavramı karşısında kabulünün mümkün olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/203 K.:2008/339

Disiplin soruşturma ve kovuşturmasında şikayetli avukatın savunmasının alınması ve kendisine savunma için gerekli sürenin tanınmasının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/204 K.:2008/340

Şikayetçinin disiplin kovuşturmasına etkin katılımının sağlanmasının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/204 K.:2008/340

Avukatlığın doğruluk karinesinden yararlanan mesleklerden olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/210 K.:2008/342

Aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olmanın işin reddini gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/210 K.:2008/342

Azledilmiş olsa bile eski müvekkile karşı yapılacak işlemlerde titiz davranılması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/210 K.:2008/342

İade-i muhakeme isteminin kabulüne ilişkin kısmın davanın esasına ilişkin karardan bağımsız temyiz kabiliyeti olmaması nedeniyle şikayetli avukatların kararı temyiz etmemiş olmalarının disiplin suçu olarak kabul edilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:20.09.2008 E.:2008/215 K.:2008/346

Şikayetlinin kamu hukukunca suç olarak kabul edilen ve sabit olan hakaret eylemi, aynı zamanda disiplin suçunu da oluşturmakta olup şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş olması, eylemin disiplin suçu olma niteliğini değiştirmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:20.09.2008 E.:2008/216 K.:2008/347

Avukatın, bir başka avukata karşı asil veya vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna yazıyla bildirmesinin zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/219 K.:2008/348

Avukatın belli bir borcun ödenmesi amacıyla ve açık bir talimatla kendisine tevdi edilen parayı üzerinde tutması ve kendi alacağı için hapsetmesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/224 K.:2008/353

Hapis hakkının kullanılmasında müvekkile yazılı bilgi verilmesinin zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/224 K.:2008/353

Bir avukatın meslektaşına veya başka bir kimseye aşağılayıcı sözlerle hitap etmesinin mesleğin saygınlığına uygun düşmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:20.09.2008 E.:2008/230 K.:2008/357

Avukatın meslek örgütünü ve meslektaşlarını aşağılayıcı ve küçük düşürücü beyanlardan kaçınması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/238 K.:2008/360

Avukatın adi şirket ortağı olamayacağı. Tacirlik ve esnaflığın avukatlıkla birleşmeyen işlerden olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.09.2008 E.:2008/240 K.:2008/362

Ceza mahkemesinin "hâkime hakaret ve tehdit" suçuna ilişkin mahkumiyet kararının, avukatın hukuka aykırı eyleminin gerçekleştiği yönünde kesin kanıt oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:20.09.2008 E.:2008/243 K.:2008/363

Avukatlık Kanunu’nun avukatların hak ve ödevleriyle ilgili altıncı kısmında yazılı esaslara uymayanlar hakkında ilk defasında en az "kınama" cezası uygulanması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/273 K.:2008/422

Avukatın mazeretsiz olarak son duruşmada hazır bulunmamasının, mahkeme kararını temyiz etmemesinin ve dava sonucundan müvekkilini haberdar etmemesinin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/279 K.:2008/423

Disiplin zamanaşımının avukatın azil tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/286 K.:2008/424

Avukatın yazarken de görüşlerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiği. Avukatın davanın ancak hukuki yönüyle ilgili kalmak zorunda bulunduğu. Avukatın meslektaşlarıyla ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/288 K.:2008/426

Borçlunun ödediği miktarın düşülerek kalan kısım için dava açıldığı mahkeme kararıyla sabit olduğundan disiplin cezasını gerektirecek bir husus olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/290 K.:2008/428

Savunması alınmadan ve eksik inceleme ile avukata disiplin cezası verilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/294 K.:2008/431

Danıştay’ın esasa ilişkin kararlarının icaplarına göre gecikmeksizin derhal işlem yapılması gerektiğinin disiplin hukukuna da şâmil olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/296 K.:2008/433

Aynı eylem nedeniyle hakkında ceza davası açılan avukatın disiplin kovuşturmasının ceza kararının kesinleşmesine kadar bekletilmesi gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/297 K.:2008/434

Şikayetli kovuşturma konusu eylemleri ile hak kaybına sebebiyet verdiğinden ve avukatlık görevini gereği gibi yerine getirmediğinden hakkında verilen üç ay süre ile meslekten çıkarma cezasının onanması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/299 K.:2008/436

Avukatın özel hayat mesleki hayat ayrımı yapılmaksızın, başkalarını küçük düşürecek ifadelerde bulunmasının disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/301 K.:2008/438

Avukatın iş elde etmeye yönelik reklam sayılabilecek teşebbüs ve eylemlerde bulunmasının yasak olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/307 K.:2008/442

Davetiye ve eki kartvizit, basılı kağıtlarda avukatlık unvanı ve akademik unvan dışında, emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatların kullanılmasının yasak olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/309 K.:2008/443

Avukatın kendisine iş edindirmeye yönelik davranışlarda bulunamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/312 K.:2008/446

Avukatın savunma sınırlarını aşan ve meslektaşların kişilik haklarına yönelik ve ağır derecede saldırı mahiyetinde ifadeler kullanmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.11.2008 E.:2008/319 K.:2008/447

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun kararlarına itiraz üzerine verdiği kararların kesin olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:08.11.2008 E.:2008/490 K.:2008/452

Hiçbir avukatın herhangi bir meslektaşı, özellikle hasım meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini ve düşüncelerini açıkça belirtemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/323 K.:2008/460

Avukatın "Uzman" ibaresini kullanamayacağı, arzuhalci ile aynı büroyu paylaşamayacağı, bürosunun camına "Dilekçe, icra takibi, fotokopi, veraset, tapu intikali” ibarelerini yazdıramayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/324 K.:2008/461

Müdafinin mazeretsiz olarak duruşmaya girmemesinin ve gerekli özeni göstermemesinin, sanık ile hiç görüşmemesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/329 K.:2008/466

Şikayetli avukatın yasaya aykırı olarak “muvafakatname” adı altında bir belgeyi düzenleyerek imzalamak suretiyle o tarihte yanında stajyer avukat olarak stajını yapmakta olan diğer şikâyetli avukatı Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada görevlendirmesinin ve stajyer avukatın bu davaya girmesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/332 K.:2008/469

Avukatların, iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamayacağı, kullanılmasına izin veremeyeceği ve reklam veremeyeceği ve alamayacağı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/337 K.:2008/473

Avukatın haricen tahsil ettiği parayı icra dosyasına bildirmemesinin ve dosyaya yetki belgesi ibraz etmemesinin mesleğinin itibarını zedeleyecek tutum ve davranış niteliğinde olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/341 K.:2008/476

Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda isnat olunan hususun avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesinin, yazılı savunmasının istenmesinin ve bu savunma için en az on günlük bir sürenin tanınmasının zorunlu olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/345 K.:2008/479

Bir avukatın başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı yazılı olarak Baroya bildirmek zorunda olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/350 K.:2008/482

İlgisiz vekâletnamelerin kullanılarak dava açılmasının avukatlık mesleğine olan güveni sarsacağı, bu nedenle disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:29.11.2008 E.:2008/353 K.:2008/484

Avukatın temsil yetkisinin müvekkilinin ölümü ile sona ereceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/354 K.:2008/485

Şikayeti geri almanın disiplin kovuşturmasını düşürmeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/354 K.:2008/485

Avukatın müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında onun aleyhine işlem yapmasının disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:29.11.2008 E.:2008/357 K.:2008/487

Avukatın cezaevindeki müvekkiline belge vermesinin disiplin suçunu oluşturmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:28.11.2008 E.:2008/358 K.:2008/488

Baro Disiplin Kurulu üyelerinin reddi talebine ilişkin kararların reddine karşı, esas hakkındaki karar ile birlikte itiraz edilebileceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:29.11.2008 E.:2008/519 K.:2008/493

Avukata sadece vekaletname verilmesinin kendisi ile iş sahibi arasında bir ücret sözleşmesi yapıldığını göstermediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/359 K.:2008/495

Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasına anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda her iki tarafın müteselsil borçlu sayıldığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/365 K.:2008/497

Ceza davasında delil yetersizliğinden beraat halinin disiplin kovuşturmasına etkisinin olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/366 K.:2008/498

Vekaletnamede başkasını tevkil yetkisi olmadığı halde yetki belgesi düzenlenmesinin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/366 K.:2008/498

Eleştiri amaçlı konuşmaların genel kurulun psikolojisi içerisinde sert, sarsıcı, hatta şok edici nitelikte olmasının mümkün olduğu, disiplin cezasını gerektirmediği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/372 K.:2008/502

Bir sonraki avukatın işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermesi yükümlülüğünün olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/375 K.:2008/504

Dayanağı kalmayan takipte satış işlemlerine devam etmesinin avukatın özen ve doğruluk yükümlülüğüne aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/377 K.:2008/506

Aynı işte menfaatleri zıt olan tarafların temsil edilemeyeceği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/381 K.:2008/509

Avukatların, daha önce görev almış oldukları 233 sayılı KHK’nin kapsamına giren idare aleyhine ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl dava alma ve takipte bulunmalarının yasak olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/385 K.:2008/511

Avukatın internet sitesinin iş sağlama amacına yönelik olmaması ve meslektaşları ile haksız rekabete yol açmayacak nitelikte olması gerektiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/387 K.:2008/513

Şikayetli avukatın muvazaalı işlere alet ve aracı olması, avukatlık mesleğine kamunun inanması ve güvenmesi ilkesini ortadan kaldırdığından eyleminin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/391 K.:2008/517

İcra dosyasından tahsil ettiği parayı müvekkiline ödemeyen avukatın eyleminin yüklendiği görevin kutsallığını zedeleyici, mesleğin onur, özen ve doğruluk içinde yapılması ilkelerine de aykırı olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:19.12.2008 E.:2008/402 K.:2008/526


2009

3167 sayılı kanuna muhalefetten yapılan şikayet sebebiyle açılan davadan feragat edilmemiş olmasının meslek etiğine aykırı olmadığı.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.02.2009 E.:2008/485 K.:2009/85

Reddolunan davanın sonuçları hakkında müvekkiline yazılı bildirimde bulunmayan avukatın eyleminin disiplin suçunu oluşturduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.02.2009 E.:2008/498 K.:2009/88

Tek bir ceza mahkemesi kararında yazılı tek vekalet ücreti için bu ücreti sekize bölerek borçlular aleyhine sekiz ayrı icra dosyası açan avukatın eyleminin disiplin cezasını gerektirdiği.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.02.2009 E.:2008/499 K.:2009/89

Avukatın ücret alacağı için müvekkili aleyhinde başlattığı icra takibini Baroya bildirmekle yükümlü olduğu.
TBB Disiplin Kurulu Kararı T.:07.02.2009 E.:2008/508 K.:2009/93


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018