MEVZUAT :


ANAYASA :

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Yılı:1982)


KANUNLAR :

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

492 Sayılı Harçlar Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

671 Sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

1475 Sayılı İş Kanunu

1512 Sayılı Noterlik Kanunu

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

2525 Sayılı Soyadı Kanunu

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

3194 Sayılı İmar Kanunu

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu

4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun

5187 Sayılı Basın Kanunu

5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

5941 Sayılı Çek Kanunu

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

7179 Sayılı Askeralma Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER :

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


YÖNETMELİKLER :

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Reklâm Yasağı Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği

Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği


DİĞER :

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Avukatların Resmi Kılıkları Hakkında Yönerge

Yüksek Seçim Kurulu Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Personelin Göreve Alınma, Yer Değiştirme, Yükselme, Görevden Uzaklaştırma, Sicil ve Disiplin İşleri Hakkında Genelge


MÜLGA MEVZUAT :

334 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Yılı:1961)

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

818 Sayılı Borçlar Kanunu

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

1111 Sayılı Askerlik Kanunu

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanunu

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu

2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu