2017 YILI HARÇ TARİFELERİ

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı

: 27/12/2016

: 29931

(1) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(2) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(3) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(4) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(5) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(6) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(7) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(8) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA
(9) SAYILI TARİFE İÇİN TIKLA

HARÇ TARİFELERİ

 

(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları

(A) Mahkeme Harçları :
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I – Başvurma harcı :
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde14,50 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde31,40 TL
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde48,30 TL
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
4.(6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)
Anayasa Mahkemesinde
257,50 TL
II – Celse harcı :
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh Mahkemeleri :
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (17,80 TL'den aşağı olmamak üzere),(Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda17,80 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (31,40 TL'den az olmamak üzere)(Binde 2,27)
III – Karar ve İlam Harcı :
1.Nispi harç :
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden(Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük:09/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b)Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)(Binde 11,38)
c)Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
d)Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)(Binde 11,38)
e)(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden(Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
 Nispi harçlar (31,40 TL)'den aşağı olamaz.
2.Maktu harç :
a)1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında
31,40 TL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında65,40 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında51,70 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında51,70 TL
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında154,30 TL
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında154,30 TL
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dâhil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında85,70 TL
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 85,70 TL
f)(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
g)(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
h)(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

221,80 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I – İcra harçları :
1.İcraya başvurma harcı31,40 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı31,40 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden :
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan(Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan(Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan(Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş,ücret,gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan(Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan(Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde(Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde(Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde(Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde(Yüzde 4,55)
h)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları :21,70 TL
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
II – İflas harçları :
1.Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masa ya katılma harcı51,70 TL
2.Konunun değeri üzerinden harç :
a)İflasta paylaşılan para üzerinden(Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden(Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı : (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)73,60 TL
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)
C) Ticaret Sicili harçları:
I – Kayıt ve tescil harçları : (Ticari işletme rehni dâhil):
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde233,70 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde670,40 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde1.510,70 TL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde115,80 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde166,00 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde367,50 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde :
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dâhil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde115,80 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde166,00 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde367,50 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dâhil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde45,15 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde65,40 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde115,80 TL
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir.
II – Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları :
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/1) 11,50 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/2, 104, 105)38,50 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :
I – Suret harçları :
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dâhil)1,80 TL
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dâhil)1,80 TL
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dâhil)4,60 TL
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dâhil)4,60 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II – Muhafaza harçları :
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden :
a)Bir yıla kadar(Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için(Binde 5,69)
III – Defter tutma harçları :
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17,80 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden(Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında :
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden(Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise48,30 TL
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden48,30 TL
IV – Miras işlerine ait harçlar :
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden(Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V – Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri :
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler(Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler65,40 TL
 

(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)'den çok olamaz.
2.Emanet harçları :
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden(Binde 2,27)
Harç miktarı (4,60 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3.Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı : (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4.Konşimento yazılması harcı :
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,589 TL
5.(3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 10,20 TL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dâhil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 17,80 TL
3.(6768 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için 13,30 TL
4.(6768 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) :
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler25,30 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri31,40 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler31,40 TL
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dâhil)8,20 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 8,20 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,80 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dâhil)4,60 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)17,80 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti17,80 TL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda334,20 TL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için3,65 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,65 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 65,40 TL
 

(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I – Başvurma harcı :
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma31,40 TL
b)Danıştaya başvurma65,40 TL
c)(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008)
Danıştay'a temyiz başvurularında
136,40 TL
d)(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008)
Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında
90,80 TL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (31,40 TL)'den az olmamak üzere(Binde 4,55)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (65,40 TL)'den az olmamak üzere (Binde 9,10)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında31,40 TL
b)Danıştay kararlarında65,40 TL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında65,40 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dâhil)1,30 TL
 

(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden(Binde 11,38)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden(Binde 1593,9)
3.(5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a)Terekeye dâhil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 22,77)
b)Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 68,31)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden(Binde 68,31)
6.a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden(Binde 11,38)
b)(5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 4,55)
7.İpotek tesisinde:
a)İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden(Binde 4,55)
b)İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden(Binde 4,55)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden(Binde 2,27)
(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek işlemlerinde bu fıkraya göre heaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden(Binde 2,27)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden(Binde 6,83)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden(Binde 6,83)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,(Binde 4,55)
12.(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden(Binde 6,83)
13.a)(5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)203,20 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)101,50 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b)Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden(Binde 22,77)
c)(5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)101,50 TL
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden21,70 TL
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden(Binde 2,27)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için45,15 TL
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dâhil)8,20 TL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden(Binde 11,38)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden(Binde 136,62)
20.a)Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
(Ek paragraf: 23/2/2017-6824/6 md.) Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.
b)(4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için(Binde 20)
c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için(Binde 20)
d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için(Binde 20)
e)(5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için(Binde 20)
f)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998)
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 20)
g)(6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:13/12/2012)
Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)
(Binde 4,55)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden :
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,(Binde 6,83)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,(Binde 11,38)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,(Binde 9,10)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,(Binde 13,66)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (17,80 TL) 'den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (17,80 TL) 'dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)
 

(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları

I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1.Tereke işlerinde :
a)Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden(Binde 22,77)
b)Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden(Binde 11,38)
2. Sulhnameler :
(Kararda yazılı değer üzerinden) :
a)(0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dâhil(Binde 45,54)
b)(0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten(Binde 11,38)
3.Kıymetli eşyanın tesliminde :
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde(Binde 6,83)
4.Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden(Binde 2,27)
II- Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar :
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri : Beher rüsum tonilatosundan1,138 TL
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan0,590 TL
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan0,590 TL
III- Maktu harçlar :
1.Gemi jurnalinin tasdiki :
a)Jurnalin tasdiki98,90 TL
b)Jurnala sayfa ilavesi38,50 TL
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri401,50 TL
3.İmza ve mühür tasdiki :
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dâhil)38,50 TL
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dâhil)78,40 TL
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dâhil)38,50 TL
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler :
a)Birinci sayfa için38,50 TL
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için17,80 TL
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine :
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)65,40 TL
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)132,90 TL
7.Terekenin mühürlenmesi98,90 TL
8.Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki58,60 TL
9.Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar38,50 TL
10.Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak98,90 TL
 

(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları

(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları :
1.Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar :
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dâhil)
6 aya kadar olanlar120,10 TL
1 yıl için olanlar175,50 TL
2 yıl için olanlar286,40 TL
3 yıl için olanlar406,70 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar573,10 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2.5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3.Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları :
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1.Giriş vizeleri:
a)Tek giriş400,80 TL
b)Müteaddit giriş1.342,10 TL
2.Transit vizeleri:
a)Tek transit400,80 TL
b)Çift transit804,00 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3.Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri669,70 TL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları :
1.İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (28,05 TL) ’den az, (143,70 TL)’ den çok olamaz.)15,05 TL
1 aydan sonraki her ay için95,50 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2.Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları232,95 TL
IV- Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)
1.Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyet belgesi :
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı harca tabidir)537,50 TL
2.Süresiz Çalışma İzin Belgesi :5.375,00 TL
3.Bağımsız Çalışma İzni Belgesi :5.375,00 TL
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin omayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.
 

(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları

I- Gemi sicil işlemleri :
1.Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan :0,243 TL
(199,50 TL’den az, 13.442,00 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden(Binde 22,77)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3.Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden(Binde 5,69)
4.Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden(Binde 5,69)
5.Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden(Onbinde 11,38)
6.Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden(Onbinde 11,38)
7.Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)17,80 TL
8.Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan0,243 TL
(17,80 TL’den az, 334,40 TL’den çok olamaz.)
9.İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dâhil)8,20 TL
II- Liman işlemleri :
1.Denize elverişlilik belgesi :
En az 65,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,751 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,405 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan0,202 TL
(Harç tutarı 2.014,90 TL’den çok olamaz.)
2.Ölçme Belgesi :
En az (132,90 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,997 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,997 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,751 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 5.375,60 TL’den çok olamaz)0,405 TL
3.Yola elverişlilik belgesi :
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden38,50 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden65,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden132,90 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden166,00 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4.Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan0,751 TL
(98,90 TL’den az 3.359,60 TL’den çok olamaz)
5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki14,50 TL
6.Yeterlik belgesi harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı98,90 TL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı65,40 TL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı38,50 TL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı28,05 TL
7.Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dâhil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri17,80 TL
8.Gemi sörvey belgeleri :
a)Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (31,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (334,40 TL)’den çok olamaz.0,060 TL
b)Muafiyet belgesi65,40 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9.Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (65,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,751 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan0,405 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan0,202 TL
(Harç tutarı 2.014,90 Türk Lirasından çok olamaz.)
10.Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden13,65 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden28,05 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden57,20 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden115,00 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden143,70 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 

(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

I- İmalat ruhsatları :
1.Müstahzar ruhsatnameleri :
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler :
 a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler1.342,60 TL
 b)Memleket içinde imal olunanlar670,40 TL
 c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı :
- Hariçten ithal edilenler670,40 TL
- Memleket içinde imal olunanlardan334,40 TL
2.Patent ve faydalı modeller : (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
 a)Başvuru harcı22,50 TL
 b)Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri22,50 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
 c)Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı112,80 TL
 d)Ek patent belgesi düzenleme harcı112,80 TL
 e)Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı112,80 TL
 f)Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)112,80 TL
 g)Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri ;
- Devir112,80 TL
- Veraset112,80 TL
- Lisans129,30 TL
- Rehin112,80 TL
- Mevki fiil112,80 TL
 h)Rüçhan belgesi düzenleme harcı129,30 TL
3.Endüstriyel tasarımlar :
 a)Tekli tasarım başvuru harcı35,00 TL
 b)Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı92,90 TL
 c)6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı19,10 TL
 d)Tasarım tescil harcı37,10 TL
 e)Yenileme harcı (her bir yenilemede)221,90 TL
 f)Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)334,10 TL
 g)Devir şerhi tescil112,80 TL
 h)Lisans işlemi kayıt harcı221,90 TL
 ı)Veraset ve intikal işlemi harcı64,00 TL
 i)Birleşme kayıt harcı166,00 TL
 j)Rüçhan hakkı kayıt harcı129,30 TL
 k)Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi37,10 TL
 l)Menşei memleket belgelerinden129,30 TL
 m)Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı803,10 TL
4.Markalar :
 a)Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)92,90 TL
 b)b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)92,90 TL
 c)Marka yenileme harcı241,55 TL
 d)Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı322,50 TL
 e)Marka tescil belgesi düzenleme harcı195,75 TL
 f)Marka devir işlemi kayıt harcı179,40 TL
 g)Lisans kayıt ve yenileme harcı322,20 TL
 h)Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı118,35 TL
 ı)Rehine işlemi kayıt harcı186,00 TL
 i)Rüçhan hakkı kayıt harcı129,30 TL
 j)Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı92,90 TL
 k)Öncelikli başvuru harcı1.504,10 TL
 l)Uluslararası başvuru harcı92,90 TL
5.Coğrafi işaretler :
 a)Başvuru harcı22,50 TL
 b)Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı22,50 TL
 c)Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı22,50 TL
6.Marka ve patent vekillerinden :
 a)Sicil kayıt harcı322,20 TL
 b)Sicil yenileme harcı322,20 TL
 c)Marka ve patent vekilliği belge harcı322,20 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler :
(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları :
(6592 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:18.02.2015)
IV- Petrol işlemleri :
1.Sicil işlemleri :
 a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden502,60 TL
 b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden602,90 TL
 c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden300,80 TL
 d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden502,60 TL
 e)Diğer hususların tescilinden199,70 TL
2.Ruhsatlar :
 a)Müsaade vesikaları1.342,60 TL
 b)Arama ruhsatnameleri2.014,90 TL
 c)İşletme ruhsatnameleri16.802,90 TL
 d)Belgeler2.014,90 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3.Tarifelerin tasdiki334,40 TL
V- Satış ruhsatnameleri :
1.(5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2.(5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3.Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde25,30 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde65,40 TL
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde132,90 TL
4.Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları :
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde670,40 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde1.342,60 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde2.014,90 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde3.359,60 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde6.719,90 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar :
1.Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için65,40 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için132,90 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için334,40 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için536,10 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için805,10 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için1.073,70 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için1.342,60 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için2.014,90 TL
2.Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :
 a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler670,40 TL
 b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler401,50 TL
3.Mütehassıs tabiplik vesikaları :
 a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları670,40 TL
 b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları670,40 TL
 c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları670,40 TL
4.Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :
 a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları670,40 TL
 b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları670,40 TL
 c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları670,40 TL
5.Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları670,40 TL
6.Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları267,00 TL
7.Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler :
 a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler199,70 TL
 b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler199,70 TL
 c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler199,70 TL
8.Gözlükçülük ruhsatnameleri :
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri1.006,50 TL
9.Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
 a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri :
20 yataklıya kadar olanlar1.342,10 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar2.014,90 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar3.359,60 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar5.375,60 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
 b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler1.342,60 TL
10.Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler670,40 TL
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri670,40 TL
12.(4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)
13.Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri :
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
 a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)132,90 TL
 b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)65,40 TL
 c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)334,40 TL
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri : (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)
Gümrük müşavirliği izin belgesi2.687,60 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi1.342,60 TL
15.Avcılık belgesi:
Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
 a)(5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dâhil olanlardan175,90 TL
 b)(5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı derneklerine dâhil olmayanlardan192,20 TL
16.Silah taşıma ve bulundurma vesikaları :
 a)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)803,10 TL
 b)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma vesikaları1.285,05 TL
 c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri31,20 TL
17.(4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)
18.(4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri :
 a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)1.342,60 TL
 b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)2.687,60 TL
 c)Özel dersanelerden (Her yıl için)2.687,60 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre ;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde908,20 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde1.817,40 TL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde2.726,30 TL
19.Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
 a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden199,70 TL
 b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden334,40 TL
 c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden401,50 TL
 d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden536,10 TL
 e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden805,10 TL
 f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden199,70 TL
 g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden334,40 TL
 h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden401,50 TL
 i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden536,10 TL
 j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden805,10 TL
Turistik müessese harcı alınır.
20.Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)(Binde 0,22)
Ancak, bu miktar (13.442,00 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları :
1.(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)
2.(6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)
3.Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar13,30 TL
VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı :149,20 TL
1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları :
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
 a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden2.014,90 TL
 b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden4.031,50 TL
 c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden8.065,30 TL
 d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,11.761,25 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları :
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:5/2/2000)
1-Genel antrepo izin belgeleri :
 a)Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden :
- Açma35.287,40 TL
- İşletme (Her yıl için)11.761,25 TL
 b)Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :
- Açma23.524,65 TL
- İşletme (Her yıl için)11.761,25 TL
 c)Giriş - çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :
- Açma23.524,65 TL
- İşletme (Her yıl için)11.761,25 TL
 d)Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :
- Açma23.524,65 TL
- İşletme (Her yıl için)11.761,25 TL
 e)Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden 5.879,60 TL
 f)Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden5.879,60 TL
2-Özel antrepo izin belgeleri :
- Açma17.642,50 TL
- İşletme (Her yıl için)8.736,60 TL
3-Geçici depolama yeri izin belgeleri :
 a)Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden :
- Açma35.287,40 TL
- İşletme (Her yıl için)11.761,25 TL
 b)Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden :
- Açma17.642,50 TL
- İşletme (Her yıl için)8.736,60 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)
1-Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri :
 a)Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)369.997,70 TL
 b)Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)369.997,70 TL
 c)Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dâhil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre ;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde22.199,60 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde66.599,40 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde88.799,40 TL
2-(5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)
3-Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)54.825,75 TL
4-Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri54.825,75 TL
5-Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri :
 a)Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)54.825,75 TL
 b)Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dâhil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)27.412,60 TL
6-Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri :
 a)Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)54.825,75 TL
 b)Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dâhil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)27.412,60 TL
7-Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri :
(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
 a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)25.572,10 TL
 b)Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler12.785,70 TL
8-(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
 a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)137.066,50 TL
 b)Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)96.475,90 TL
(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9-Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler :
 a)Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)54.824,75 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
 b)(a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)27.412,60 TL
10-(5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1-Başvuru harcı56.979,40 TL
2-Yenileme harcı45.583,30 TL
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar : (5897 sayılı Kanunun
4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009)
10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre) :
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan406,70 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan813,70 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan1.627,65 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan3.255,60 TL
30 metreden büyük olanlardan6.511,60 TL
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012) Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları :
1-Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için) :
 a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri :
 aa)Belgenin verildiği yıl44.810,10 TL
 bb)Takip eden yıllarda 14.936,60 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatınınBinde 5,75'i
 b)Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri :
 aa)Belgenin verildiği yıl22.405,00 TL
 bb)Takip eden yıllarda 7.468,10 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatınınBinde 5,75'i
2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları :
 a)Yeminli mali müşavirlik ruhsatı2.688,40 TL
 b)Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi1.344,10 TL
 c)Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı672,00 TL
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.
XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik üretimi lisans harçları :
1.Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için) :
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerindenBinde 15
Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.
 

(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları

I- Tescil harçları :
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)
II- Sürücü belgesi harçları :
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a)A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dâhil)143,70 TL
b)B sınıfı sürücü belgesinden433,10 TL
c)F ve H sınıfı sürücü belgelerinden143,70 TL
d)Uluslararası sürücü belgelerinden288,60 TL
e)Diğer sürücü belgelerinden722,50 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları :
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları :
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları :
Karayolları Trafik Kanununun ;
a)13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden400,80 TL
b)16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)804,00 TL
c)17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)1.611,30 TL
d)33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden804,00 TL
e)e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)4.030,80 TL
f)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları :
a)Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden ;
aa)A sınıfı trafik belgelerinden2.350,20 TL
bb)Diğerlerinden232,95 TL
b)Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden266,70 TL