ENGLISH-TURKISH LAW DICTIONARY


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

ACCUSE (v.) suçlamak
 
ACCUSED (n.) sanık
 
ACTION (n.) dava
action for damage tazminat davası
bring action dava açmak
court action dava
file a legal action dava açmak
legal action dava
 
ALIMONY (n.) nafaka
pay alimony nafaka ödemek
 
APPEAL (n.) itiraz, temyiz
appeal (v.) temyiz etmek
 
ASSOCIATE (n.) ortak
associate (v.) ortaklık kurmak
 
ASSOCIATION (n.) ortaklık, birlik, dernek
 
ATTORNEY (n.) avukat
power of attorney vekâletnâme
 
AUTOPSY (n.) otopsi
do (an) autopsy otopsi yapmak
 

B

BUSINESS (n.)
business center iş merkezi
 

C

CAPITAL (n.) başkent, sermaye
capital punishment ölüm cezası
capital letter büyük harf
 
CASE (n.) dava
case file dava dosyası
civil case hukuk davası
court case dava
court file dava dosyası
criminal case ceza davası
file a case dava açmak
open a case dava açmak
 
CHARTER (n.) dernek tüzüğü
 
CHILD (n.) çocuk
child custody (v.) velâyet
 
CITIZEN (n.) vatandaş
 
CLAIM (n.) dava, iddia, talep,
claim (v.) iddia etmek, talep etmek
file a claim dava açmak
 
CLAIMANT (n.) davacı, müşteki (şikâyetçi)
 
CLIENT (n.) müşteri, müvekkil
 
COMPLAIN (v.) dava açmak, şikâyet etmek
 
COMPLAINT (n.) dava, şikâyet
file a complaint dava açmak
 
CONSTITUTION (n.) anayasa
contrary to the constitution anayasaya aykırı
 
CONSTITUTIONAL (adj.) anayasal, anayasa ile ilgili, anayasaya ait, anayasaya uygun
constitutional court anayasa mahkemesi
unconstitutional anayasaya aykırı
 
CONSUMER (n.) tüketici
consumer rights tüketici hakları
 
COUNSEL (n.) müdafi
defence counsel müdafi
 
COURT (OF LAW) mahkeme
bring before the court dava açmak
civil court hukuk mahkemesi
constitutional court anayasa mahkemesi
court action dava
court case dava
court file dava dosyası
court house adliye (mahkeme binası)
court room mahkeme salonu
criminal court ceza mahkemesi
juvenile court çocuk mahkemesi
juvenile court judge çocuk mahkemesi hâkimi
penal court ceza mahkemesi
 
CRIME (n.) suç
crimes against humanity insanlığa karşı suçlar
juvenile pushed to crime suça sürüklenen çocuk
 
CRIMINAL (adj.) suç ile ilgili, ceza ile ilgili
criminal (n.) suçlu
criminal case ceza davası
criminal law ceza hukuku
 

D

DEATH PENALTY ölüm cezası
 
DEATH SENTENCE ölüm cezası
 
DEFEND (v.) savunmak
 
DEFENDANT (n.) davalı
 
DIVORCE (n.) boşanma
consensual divorce anlaşmalı boşanma
uncontested divorce anlaşmalı boşanma
 

E


F

FACT (v.) vakıa (olgu), gerçek
 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS temel hak ve özgürlükler (hürriyetler)
 

G

GENERAL ASSEMBLY genel kurul
 
GOVERNING BOARD yönetim kurulu
 

H


I

INNOCENT (adj.) masum (suçsuz)
 
INTEREST (n.) yarar (çıkar, menfaat), faiz
 
INVEST (v.) yatırmak (yatırım yapmak)
 
INVESTIGATON (n.) soruşturma
 
INVESTMENT (n.) yatırım
 
INVESTOR (n.) yatırımcı
foreign investor yabancı yatırımcı
 

J

JOB (n.)
 
JOINT AND SEVERAL LIABILITY müşterek ve müteselsil sorumluluk
 
JUDGE (v.) yargılamak
 
JUDGE (n.) hâkim
juvenile court judge çocuk mahkemesi hâkimi
 
JUDICIAL (adj.) yargı ile ilgili
judicial power yargı yetkisi
 
JURY (n.) jüri
 
JUSTICE (n.) adalet
 
JUVENILE (adj.) çocuksu
juvenile bureau çocuk bürosu
juvenile court çocuk mahkemesi
juvenile court judge çocuk mahkemesi hâkimi
juvenile pushed to crime suça sürüklenen çocuk
 

K


L

LABOUR (n.)
Labour Law İş Hukuku
 
LANDLORD (n.) kiraya veren (kiralayan)
 
LAW (n.) hukuk, kanun (yasa)
 
LAWSUIT (n.) dava
file a lawsuit dava açmak
 
LAWYER (n.) hukukçu, avukat
 
LEGAL (adj.) hukuki
initiate legal proceeding dava açmak
file a legal action dava açmak
legal action dava
 
LIABILITY (n.) sorumluluk
joint and several liability müşterek ve müteselsil sorumluluk
 
LITIGATE (v.) dava açmak
 
LITIGATION (n.) dava
litigation costs yargılama giderleri
 

M

MAINTENANCE (n.) nafaka
spousal maintenance nafaka
 
MEMBER (n.) üye
 
MISSION (n.) misyon, görev, amaç, hedef
 

N

NATION (n.) ulus (millet)
 
NATIONAL (adv.) ulusal (milli)
The Turkish Grand National Assembly Türkiye Büyük Millet Meclisi
 

O

OCCUPATION (v.) meslek
 

P

PENAL (adj.) ceza ile ilgili
penal court ceza mahkemesi
penal law ceza hukuku
 
PLAINTIFF (n.) davacı
 
POWER (n.) yetki
power of attorney vekâletname
separation of powers güçler (kuvvetler) ayrılığı
 
PRESIDENT (n.) başkan, başkan (devlet başkanı), cumhurbaşkanı
president of the republic cumhurbaşkanı
 
PROCEEDING (n.) işlem, yargılama
initiate legal proceeding dava açmak
institute proceedings dava açmak
 
PROFESSION (v.) meslek
 
PROMULGATE (v.) yayımlamak
 
PROOF (n.) kanıt (delil)
burden of proof ispat yükü
 
PROSECUTE (v.) dava açmak
public prosecutor savcı
 
PROVE (v.) ispat etmek (kanıtlamak)
until the contrary is proved aksi ispatlanıncaya (kanıtlanıncaya) kadar
 
PUBLIC (adj.) kamusal, umumi (genel)
public prosecutor savcı
 

Q


R

RENTAL (adj.) kira ile ilgili
rental agreement kira sözleşmesi
 
REPUBLIC (n.) cumhuriyet
president of the republic cumhurbaşkanı
 
RESIGN (v.) istifa etmek
 
RETIRED (n.) emekli
 

S

SEPARATION (n.) ayrılık
separation of powers güçler (kuvvetler) ayrılığı
 
SOLITARY CONFINEMENT hücre cezası
 
SOVEREIGN (adj.) egemen
 
SOVEREIGNTY (n.) egemenlik
 
SPOUSAL (adj.) eş ile ilgili
spousal maintenance nafaka
spousal support nafaka
 
SPOUSE (n.)
 
STATE (n.) devlet
 
SUE (v.) dava açmak, dava etmek
 
SUIT (n.) dava
bring suit dava açmak
commence a suit dava açmak
file a suit dava açmak
 

T

TASK (n.)
 
TENANT (n.) kiracı
 
TRUTH (n.) gerçek
 

U

UNJUST (adj.) adil olmayan
unjust enrichment sebepsiz zenginleşme
 

V


W

WITNESS (n.) tanık (şahit)
 
WORK (n.)
 

X


Y


Z